vrijdag, 23. maart 2007 - 13:10

Collegeakkoord wordt uitgevoerd

Amsterdam

Hoewel de financiële ruimte voor nieuw beleid de komende jaren in de gemeente Amsterdam beperkt wordt, zal het collegeakkoord wel worden uitgevoerd.

Voor het collegeakkoord zijn voldoende middelen beschikbaar, zo bleek uit het Financieel Meerjarenperspectief (FMP) 2008-2011 dat de wethouder, Lodewijk Asscher de gemeenteraad heeft toe doen komen.

Uit de gegevens in het FMP wordt de eenmalige financiële ruimte in kaart gebracht worden evenals de structurele financiële ruimte. Het FMP is de eerste stap in de voorbereiding van de begroting van 2008.

De structurele ruimte is volgend jaar nog 24 miljoen euro; de jaren erna daalt het bedrag naar 9.7 miljoen in 2011. De eenmalige ruimte in 2008 is 69 miljoen en daalt in 2011 naar 10 miljoen. De ruimte voor 2008 komt vooral door de zogenaamde 10 % operatie. Dit is een operatie om geld uit de begroting anders te besteden voor prioriteiten van het college van B&W.

Gemeentefonds,
Vanwege de forse rijksbezuinigingen kan de gemeentekas negatieve gevolgen ondervinden daar het gemeentefonds gekoppeld is aan de uitgaven van het Rijk.

Voorlopige cijfers laten zien dat er rekening gehouden moet worden met een negatief effect van 4.5 miljoen in 2008.
In de Voorjaarsnota zal het college zich beraden over de financiële verdeling.
Provincie:
Tag(s):