woensdag, 18. april 2007 - 9:25

Ondertekening Regionaal Bestuursakkoord Waterbodems Scheldestroom-gebied

Regio

Op donderdag 19 april 2007 vindt de ondertekening plaats van het Regionaal Bestuursakkoord Waterbodems Scheldestroomgebied. Locatie is de Hofzaal in het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8 in Bergen op Zoom. Omstreeks 17.00 uur zetten 11 bestuurders hun handtekening waarbij gedeputeerde Van Zandbrink de Provincie Zeeland zal vertegenwoordigen.

Op 18 april 2005 is de landelijke Startovereenkomst waterbodems getekend door rijk (staatssecretaris van V&W), IPO, Unie van Waterschappen en VNG. De Start-overeenkomst is een belangrijke stap op weg naar de structurele oplossing voor de nijpende bestemmingen-problematiek van baggerspecie. Dit krijgt zijn beslag in de vorm van regionale bestuursakkoorden. Sinds 20 april jl. beschikt Zeeland als eerste regio over zo'n bestuursakkoord.

Na het definitief afblazen van het beoogde grootschalig baggerdepot in de Koe-gorspolder in 2004 heeft het Bestuurlijk Overleg Waterbodems, besloten de oplossing voor het baggerprobleem te gaan zoeken in verschillende oplossingsrichtingen voor zowel korte als lange termijn.

Het Bestuurlijk overleg heeft daarop besloten om richting het akkoord in te zetten op een breed spectrum van korte en lange termijn oplossingen, waarbij ook de innovatieve oplossingen worden uitgewerkt. Enkele projecten: een onderwaterdepot in de Axelsevlaktehaven, een PIMBY-terp, uitbreiding van depot Dekkerspolder en nadere uitwerking hergebruik stortplaatsen. Deze selectie is vervolgens opgenomen in het Regionaal Bestuursakkoord Waterbodems.

Vanwege het feit dat in Zeeland onvoldoende baggerbestemmingen aanwezig zijn, bestaat er grote behoefte aan realisatie van nieuwe bestemmingen. In Zeeland is er voor gekozen om dit getrapt in een bestuursakkoord vast te leggen. Een eerste fase voor het grondgebied van Zeeland en vervolgens een tweede fase met uitbreiding voor het gehele Nederlandse deel van het Scheldestroomgebied. Op 20 april 2006 is de eerste fase ondertekend. Deze is door alle overheden ondertekend behalve door de gemeente Borsele. Zij hebben niet getekend omdat de zandwin-put 'de Wranghe' nabij 's Gravenpolder opgenomen was als korte termijn bestem-ming. Inmiddels is 'de Wranghe uit het akkoord gehaald en zijn de West-Brabantse partners benaderd.

De tweede, tevens slotversie van het akkoord, wordt aldus ondertekend op donderdag 19 april 2007. Door toevoegen van de West-Brabantse partijen zijn er geen grote wijzigingen van het akkoord nodig geweest. Brabant heeft geen probleemspecie (niet-verspreidbare specie waarvoor nog geen bestemming is) en verwacht dit ook niet voor de toekomst. De komst van de West-Brabantse partners houdt in dat er nu voor het eerst in Nederland een Regionaal Bestuursakkoord Waterbodems getekend wordt welke stroomgebiedsdekkend is.
Provincie:
Tag(s):