maandag, 2. april 2007 - 11:50

Onderwijsaanbod Fries voor aankomende leerkrachten

Leeuwarden

Het leerplan 'Frysk oan bod' dat SLO - het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling - heeft gemaakt voor leraren van het Friese basisonderwijs, krijgt een vervolg. Samen met de twee Friese pabo's is gewerkt aan een multimediale leeromgeving voor de intranetten van de beide pabo's, om het leerplan te vertalen naar de eigen praktijk.

Op 3 april 2007 overhandigen Harry Paus en Anita Oosterloo (SLO) 'Frysk oan bod op 'e Pabû' op dvd aan de provincie Fryslân en aan de directeuren van de beide pabo's.

Twee jaar geleden deden de nieuwe kerndoelen voor het Fries veel stof opwaaien. Doordat ze minder in getal zijn dan de kerndoelen Nederlands (zes tegenover twaalf), leek het alsof het Fries en het Nederlands niet meer als gelijkwaardig beschouwd werden. Inhoudelijk blijkt echter dat de nieuwe kerndoelen alle domeinen van het taalonderwijs dekken: basisscholen moeten een onderwijsaanbod verzorgen waarmee kinderen Fries kunnen leren verstaan, spreken, lezen en schrijven. De kerndoelen zijn echter zo geformuleerd, dat ze scholen meer ruimte bieden hun eigen plan te ontwikkelen, passend bij de eigen school. Tweetaligheid van leerlingen is het uiteindelijke doel.
Provincie:
Tag(s):