donderdag, 1. maart 2007 - 8:56

Zeeland in de ruimte!

Middelburg

Zeeland is de eerste provincie in Nederland die een stapje verder wil gaan dan andere provincies door op innovatieve wijze te handhaven vanuit de ruimte.Daarnaast wil Zeeland graag op een serieuze manier het luchtkwali-teitsprobleem aanpakken.

En hoe kan dit nou beter dan vanuit de ruimte!Provincie Zeeland onderzoekt in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) een viertal toepas-singen op het gebied van monitoring en toezicht die worden uitgevoerd door partijen als ARGOSS, NEO, ESA en KNMI.

Het eerste project genaamd mutatiesignalering is gestart in augustus 2006. Het wordt uitgevoerd door het bedrijf NEO uit Amersfoort, dat gespecialiseerd is op dit onderwerp.

In dit project worden bestaande luchtfoto's en satellietfoto's van Zeeland vergeleken met nieuwe opnamen. Daarbij worden de verschillen gesigna-leerd en gemarkeerd. Op deze manier wordt onderzocht of er zich in Zee-land mutaties hebben voorgedaan zoals illegale bebouwing of opslag en illegale kap van bomen. Tevens biedt het een mogelijkheid tot toezicht op de herplantplicht in het kader van de boswet, vegetatieverandering, veran-dering van recreatiebouw, veranderingen in en langs provinciale wegen, etc.

Het tweede project wordt uitgevoerd door het bedrijf ARGOSS, en behan-delt het onderwerp luchtkwaliteit in de provincie Zeeland, met name op het gebied van fijn stof. In Zeeland wordt op twee plaatsen fijn stof gemeten, te weten in Nieuwdorp door de Provincie, en in Philippine door het RIVM.

Het is bekend dat de scheepvaart een grote (maar qua omvang onbeken-de) bron is van fijn stof. Vooral druk bevaren vaarwegen, zoals de Wester-schelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen kunnen dit veroorzaken. Met behulp van satellietmetingen wordt inzicht verkregen in de hoeveelheid fijn stof over de Westerschelde en in de Kanaalzone, de verspreiding daarvan over land, en de correlatie met de resultaten van de twee meetpunten op het land.

In het derde project onderzoekt de Provincie Zeeland in samenwerking met WaterWatch of met behulp van satellietbeelden bijvoorbeeld de grondwaterstand in de gaten gehouden kan worden.

Te denken valt aan controle over: verdamping en verdroging met daarop aangepast grondwaterbeheer, oogstopbrengst en vegetatieschade door verdroging of vernatting in het algemeen. Hierop kan door inzet van infor-matie vanuit de ruimte eerder ingespeeld worden waardoor bijvoorbeeld op effectievere wijze landbouw in Zeeland kan plaatsvinden.

Tenslotte start het European Space Agency (ESA) binnenkort een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van luchtkwaliteit in Europa waarvan één in Zeeland wordt uitgevoerd in samenwerking tussen ARGOSS en Provincie Zeeland.

Er zal een model worden ontwikkeld waarin luchtverontreiniging, onder invloed van meteorologische omstandigheden en uitbreiding of verminde-ring van industriële activiteiten tevoren kan worden berekend.
Voordeel van dit model is dat burgers tijdig voor eventuele ernstige lucht-verontreiniging gewaarschuwd kunnen worden Uniek op dit gebied is, dat een model op regionale schaal zal worden ontwikkeld.

In het model worden bronmetingen, satellietmetingen en meteorologische gegevens van Zeeland gecombineerd gebruikt.
Provincie:
Tag(s):