dinsdag, 26. augustus 2008 - 17:27

Cramer wil betere administratie van biobrandstoffen verplichting

Den Haag

Minister Cramer van VROM overweegt de handhaving van de biobrandstoffenverplichting voor het wegverkeer aan te scherpen. De minister schrijft dit aan de Kamer in de begeleidingsbrief bij de rapportage over 2007 , het eerste jaar waarin deze verplichting gold.

Deze rapportage geeft geen aanleiding om aan te nemen dat de verplichting niet wordt nageleefd, maar het duurt volgens de minister te lang voordat alle oliemaatschappijen en -handelaren met hun gegevens komen. Bovendien worden die gegevens op verschillende manieren aangeleverd.

Cramer overweegt daarom een aantal administratieve veranderingen door te voeren. Zo zouden leveranciers van benzine en diesel hun biobrandstoffenadministratie volgens een geautomatiseerd format aan VROM moeten toesturen.

Als alle leveranciers hun administratie op dezelfde wijze aanleveren, kan er snel worden gecontroleerd. Bovendien kunnen de administraties van verschillende bedrijven eenvoudig naast elkaar worden gelegd om te controleren of hoeveelheden biobrandstoffen die door het ene bedrijf zijn geleverd ook daadwerkelijk bij het ontvangende bedrijf zijn aangekomen.

Een tweede voorgestelde verbetering is het invoeren van een biobrandstoffenboekhouding door alle handelaren in biobrandstoffen voor het wegverkeer. Handelaren die zelf geen benzine of diesel op de markt brengen, zijn nu niet verplicht om zo'n boekhouding bij te houden.

Het gaat om enkele grote bedrijven die biobrandstoffen bij benzine en diesel mengen en deze vervolgens doorverkopen aan bedrijven die ze op de markt brengen voor toepassing in het wegverkeer. Als deze bedrijven een biobrandstoffenadministratie bijhouden, kunnen controles worden uitgevoerd naar de leveranciersverklaringen die deze bedrijven afgeven.

Het gaat om slechts enkele bedrijven, zodat de toename van de administratieve lastendruk volgens Cramer beperkt is.

Een derde mogelijkheid is om voor alle ingeslagen hoeveelheden biobrandstoffen een leveranciersverklaring in de administratie op te nemen, dus niet alleen voor de hoeveelheden biobrandstoffen die zijn bijgemengd bij benzine of diesel, maar ook voor hoeveelheden pure biobrandstoffen.

Cramer laat vooralsnog in het midden of ze deze veranderingen wil bereiken door wijziging van het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007, of door met de oliebranche op vrijwillige basis afspraken te maken. Die laatste mogelijkheid lijkt haar voorkeur te hebben, mede omdat de maatregelen dan al voor het boekjaar 2008 kunnen worden ingevoerd.

Voor 2007 bedroeg het verplichte minimumaandeel biobrandstoffen 2% en voor 2008 bedraagt het 3,25%. De brandstofleveranciers kunnen dit realiseren door biobrandstoffen bij benzine en diesel bij te mengen of door speciale biobrandstofmengsels op de markt te brengen.
Provincie:
Tag(s):