maandag, 20. oktober 2008 - 12:18

Winterpeil Veerse Meer naar 50 centimeter onder NAP

Veere

Rijkswaterstaat stelt 22 oktober het nieuwe winterpeil van het Veerse Meer in op 50 centimeter onder NAP. Dit is de eerste stap om te komen tot een verhoging van het winterpeil naar NAP –30cm in het kader van de uitvoering van het peilbesluit Veerse Meer. Voorheen was het winterpeil 60 centimeter onder NAP. De verwachte effecten van deze eerste peilopzet van 10 centimeter zijn zeer gering.

De peilopzet is de eerste fase naar een winterpeil van 30 centimeter onder NAP. Voor deze eerste fase, waarvan de consequenties volgens onderzoek zeer gering zullen zijn, zijn nog geen compenserende maatregelen nodig. Rijkswaterstaat is samen met waterschap Zeeuwse Eilanden, gemeente Noord-Beveland, provincie Zeeland en Dienst Landelijk Gebied bezig met de voorbereiding en uitvoering van compenserende maatregelen voor de volgende fases. Zo wordt extra drainage aangelegd in gebieden die op dit moment al via een gemaal afwateren op het Veerse Meer. De eerste draineermachines beginnen morgen.

Ook de gemaalcapaciteit van de gemalen rondom het Veerse Meer is door het waterschap getoetst aan het nieuw in te stellen peil. Direct na de verlaging van het zomerpeil naar het winterpeil in oktober, wordt het eerste gemaal aangepakt. Gemaal Aalvanger ten oosten van Veere wordt vervangen door een gemaal met een grotere capaciteit. Ook past het waterschap alvast een aantal trailerboothellingen aan rondom het meer.

Parallel hieraan wordt er op dit moment in opdracht van Dienst Landelijk Gebied een inventarisatie van alle oevers, steigers en trailerboothellingen rondom het Veerse Meer uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of de constructie voldoet aan het nieuwe winterpeil, en de daarbij behorende golfcondities.

Om voor de volgende peilopzetten de noodzakelijke compenserende maatregelen getroffen te hebben zijn er voor een aantal locaties reeds maatregelen in voorbereiding. Voor de landbouwgebieden die op dit moment in de winterperiode vrij afwateren op het Veerse Meer bestaan de maatregelen voornamelijk uit het plaatsen van onderbemaling. Dit zorgt ervoor dat de peilen in de sloten gehandhaafd kunnen blijven op het huidige niveau. De betrokken landbouwers en de ZLTO worden hierover dit jaar nog geïnformeerd.

Rondom het Veerse Meer is er een aantal buitendijkse woonwijken en campings die door de winterpeilverhoging beïnvloed kunnen worden. In nauw overleg met de gemeente Noord-Beveland zijn de voorgestelde maatregelen kritisch getoetst. De uitvoering van de maatregelen in deze woonwijken, alsmede op de naastgelegen camping de Schotsman zal dan ook voor de tweede peilopzet gerealiseerd zijn. Ditzelfde geldt voor camping de Paardenkreek en scoutcentrum Zeeland. In het komende jaar worden tevens gesprekken gevoerd met de eigenaren van de overige campings. De overige woonwijken worden aangepakt voor de laatste stap in de winterpeilverhoging.

Om de eventuele effecten op de omringende landbouwgronden te volgen is in samenwerking met de werkgroep Landbouw van de ZLTO het plan 'Monitoring grondwaterstanden in landbouwpercelen' opgesteld. Jaarlijks vindt terugkoppeling plaats met de betrokken agrariërs. Meer informatie over het monitoringsplan is te vinden op de website van de provincie Zeeland www.zeeland.nl/rondomhetveersemeer. De nul-situatie is inmiddels vastgelegd om in de toekomst mogelijke effecten te kunnen weergeven.
Provincie:
Tag(s):