woensdag, 29. april 2009 - 8:08

Barneveld legt verhalen uit de Tweede Wereldoorlog vast

Barneveld

De gemeente Barneveld gaat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog vastleggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de herinneringen van (oudere) Barnevelders aan de oorlog vast te leggen.

Voor dit zogenoemde project “Oral History Barneveld� wordt € 10.000,- vrijgemaakt. De verhalen kunnen op een later moment worden gebruikt voor (educatieve) projec-ten die met thema’s als oorlog, vrede en vrijheid hebben te maken.

De doelstelling van het project is een gesproken weergave te bewaren van herinneringen van inwoners van de gemeente Barneveld aan de periode rondom de Tweede Wereldoorlog. Hierbij komen de perioden van mobilisatie (1939), overweldiging (1940), bezetting (1940-1944), Jodenvervolging (1942-1945), verzet (1942-1945), bevrijding (1944-1945), zuiveringen (1945) en wederopbouw (1945 e.v.) aan de orde.

Om een goede balans in de interviews te krijgen, wordt in de eerste interviewronde een eenduidige serie vragen gesteld. Ook moet er sprake zijn van een evenwichtige verdeling naar woonkernen en buitengebied en tussen mannen en vrouwen. Van de interviews worden geluids- en zo mogelijk beeldopnamen gemaakt. De gesprekken worden ook op papier uitgewerkt. De resultaten worden bewaard in het gemeentearchief en ter beschikking gesteld voor historisch onderzoek. Ook is het materiaal beschikbaar voor publicaties en (educatieve) projecten.

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk om op dit moment de nog in leven zijnde mensen, die actieve oorlogsherinneringen hebben, te bevragen naar hun persoonlijken herinneringen aan de oorlogsperiode.

Het project “Oral History Barneveld� bestaat uit drie fasen: voorbereiding, uitvoering/begeleiding en beheer en beschikbaarstelling van het materiaal. Het project wordt geleid door de gemeentearchivaris van de gemeente Barneveld, de heer P. van Beek. In de komende periode gaat de gemeente Barneveld uitgebreid communiceren over het project.
Provincie:
Tag(s):