dinsdag, 25. augustus 2009 - 15:32

Onderzoek beleggingsbeleid van pensioenfondsen kan beginnen

Den Haag

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd met de benoeming van twee afzonderlijke commissies die onderzoek zullen doen naar het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en naar de toekomstbestendigheid van aanvullende pensioenregelingen.

De Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer heeft tot taak te onderzoeken of de pensioenfondsen de afgelopen jaren een verantwoord beleggingsbeleid hebben gevoerd en hoe zij zijn omgegaan met de afweging tussen rendement en risico. De huidige crisis is de tweede in nog geen tien jaar tijd die het pensioenstelsel zwaar onder druk zet. De commissie zal zich dan ook met name concentreren op een analyse van de oorzaken van ontwikkelingen in de samenstelling van de beleggings-portefeuille van pensioenfondsen sinds de jaren negentig en op het terrein van het beleggingsbeleid en het risicobeheer aanbevelingen doen voor de toekomst. De commissie is samengesteld uit:

- Prof.dr. J.M.G. Frijns (voorzitter)

- Prof.dr. L.J.R. Scholtens

- Drs. J. Nijssen

Daarnaast gaat de Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen van start met haar werkzaamheden. De huidige crisis heeft aangetoond dat het stelsel van aanvullende pensioenen, zoals dat momenteel is vormgegeven, gevoeliger is voor financiële schokken dan gedacht. De hoofdvraag is daarom of het huidige stelsel met het oog op de vergrijzing toekomstbestendig is — en zo niet — welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn om het stelsel beter bestand te maken tegen financiële schokken. Door de vergrijzing zullen de mogelijkheden om eventuele tekorten in pensioenfondsen aan te vullen immers verder afnemen. Deze oplossingsrichtingen moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving, waarbij het behoud van solidariteit en collectiviteit in aanvullende pensioenregelingen een belangrijke randvoorwaarde is.
Categorie:
Tag(s):