zondag, 18. januari 2009 - 15:13

Steenuil moet beter beschermd worden

Amsterdam

De steenuilen populatie in Nederland staat nog steeds onder druk. Dit komt mede doordat steeds minder jongen uitvliegen en de overleving van jonge steenuilen in hun eerste levensjaar afneemt. Enkele decennia geleden was de steenuil nog vrij talrijk op het Nederlandse platteland. Maar de Nederlandse populatie is sinds 1960 met méér dan de helft afgenomen. De steenuil staat daarom op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Om de achteruitgang te stoppen hebben Landschapsbeheer Nederland, Steenuilenoverleg Nederland (STONE), SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland in de periode 2006-2008 een groot beschermingsproject uitgevoerd: Steenuil onder de Pannen.

De steenuil is een indicator voor de kwaliteit van de natuurlijkheid van het landelijk gebied. Hij stelt als predator van een grote variatie aan prooidieren hoge eisen aan zijn leefgebied. Aan die eisen moet het hele jaar worden voldaan: de steenuil is een standvogel. Gaat het de steenuilen goed, dan zijn de muizen- en insectenstand (voedsel) en de variatie van het landschap in orde.

Het project Steenuil onder de Pannen kenmerkt zich door een gebiedsgerichte aanpak. In zes voorbeeldgebieden zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor boeren en buitenlui. Op bijna 80 erven is een scan uitgevoerd om de kwaliteit ervan te bepalen als leefgebied voor de steenuil en te bepalen wat nodig is om die te verbeteren. Op basis daarvan zijn in totaal bijna 4.000 stuks (fruit)bomen en struiken, bijna 2.000 m haag en heg en ruim 1.000 m2 struweel en houtsingel geplant. Bovendien zijn ruim 70 nestkasten geplaatst om het tekort aan broedgelegenheid op te heffen.
Categorie:
Tag(s):