zondag, 17. oktober 2010 - 13:55

Investering van 1 miljoen euro in ‘Poort van Salland'

Deventer

Gemeente Deventer ontvangt 1 miljoen euro voor verdubbeling van de Siemelinksweg. Dit heeft de provincie Overijssel bekendgemaakt.

Deze weg verbindt de N348 ten noorden van Deventer met de A1. De industrieterreinen van Deventer, die voor een groot deel ontsluiten via de Siemelinksweg, zijn door de uitbreiding beter bereikbaar.

Betere concurrentiepositie Salland en Deventer
De subsidie wordt verstrekt in het kader van het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde innovatiekracht'* voor verbetering van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, naar aanleiding van de Lissabonagenda.

Provincie Overijssel stelde eerder voor verbreding van de Siemelinksweg en aansluiting op het te ontwikkelen bedrijvenpark A1, in totaal € 6,6 miljoen beschikbaar, waarvan € 6 mljoen in het kader van het programma ‘Investeren met Gemeenten'**.

Poort van Salland
Verdubbeling van de Siemelinksweg betekent een versterking van de "Oostelijke Poort van Salland". De Siemelinksweg is een knelpunt geworden door de mobiliteitsgroei. Niet alleen de verkeersafwikkeling, ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid (luchtkwaliteit) staan onder druk.

Dankzij de nieuwe spitsstroken op de A1 is er nu een snellere aanvoer van verkeer in en door Deventer, met als gevolg een grotere druk op het Deventer wegennet en stagnatie in de doorstroming. Verdubbeling van de Siemelinksweg lost deze knelpunten op.

De aanleg van een fietspad langs de verbrede Siemelinksweg zorgt bovendien voor een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de fiets en dat is goed voor de gezondheid en voor duurzaamheid.

GO, gebundelde innovatiekracht
Het Operationeel Programma Oost-Nederland EFRO 2007-2013 (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk Europees stimuleringsprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland samen met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen om de positie van nationale innovatieve regio verder te versterken. Kijk voor meer informatie over het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht' op www.go-oostnederland.eu

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De provincie en de gemeente investeren en eenzelfde bedrag en maken nu afspraken over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in onze samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan.
Provincie:
Tag(s):