donderdag, 10. november 2011 - 21:48

Nieuwe natuurgebieden in Zuidwolde

Zuidwolde

De Bestuurscommissie Zuidwolde vormt op twee locaties binnen de landinrichting Zuidwolde-Zuid voormalige landbouwgronden om tot natuur, te weten het Jodenvonder en het Nolderveld. Beide terreinen zijn in beheer bij Stichting Het Drentse Landschap. De natuurgebieden maken deel uit van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland.

Het Nolderveld ligt aan de Meeuwenweg. Het gebied Jodenvonder tussen de N48 en de Reest ter hoogte van de oversteek Nolderweg. De inrichtingsplannen worden uitgevoerd onder regie van de Dienst Landelijk Gebied. Ze zijn in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap tot stand gekomen. Waterschap Reest en Wieden is nadrukkelijk bij de inrichting van het Jodenvonder betrokken, omdat voor dit gebied met name een functie als waterbergingsgebied krijgt.

De werkzaamheden in het Nolderveld zijn bijna gereed. Doel is hier het voormalige reliëf in het terrein terug te brengen. Door afvoer van de rijke bovenlaag ontstaat een schraal gebied waar zeldzame planten en dieren zodat natte heide en een bloemrijk grasland ontstaan om zeldzame planten en dieren een kans te bieden te overleven. Slechts een klein deel van de vrijkomende grond wordt afgevoerd.

De werkzaamheden in het gebied Jodenvonder zijn deze week gestart. Hier zal door het afgraven van de bouwvoor het maaiveld worden verlaagd zodat voor waterberging een meestromende laagte ontstaat. In de toekomst kan hierdoor ongeveer 5000 kuub water meer dan in de huidige situatie worden vastgehouden. De vrijkomende grond wordt in de randzone langs de N48 verwerkt in een wal. De hogere delen van het gebied worden ingeplant met bos. In de natte overgangszone zal spontaan wilgenstruweel en broekbos ontstaan. De wandelroute 'Loop van de Reest' die door het gebied gaat maakt nu nog een gevaarlijke oversteek over de N48. De route is na uitvoering van het plan omgelegd naar de oversteek Nolderweg.

Doel van de ingrepen in het Jodenvlonder is om uiteindelijk bij het Jodenvonder een gevarieerde natuur te laten ontstaan met moeras. De bosaanplant op de hogere delen rond de waterberging zal zich ontwikkelen tot een rijk bos van elzen en berken. In de lagere delen wordt gestreefd naar (spontane) ontwikkeling van broekbos.
Provincie:
Tag(s):