dinsdag, 18. december 2012 - 21:52

Begroting Drentse gemeenten nog in balans

Regio

Voor het begrotingsjaar 2013 heeft Gedeputeerde Staten besloten het repressief toezicht voor alle Drentse gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen te continueren. De Drentse gemeenten hebben hun begroting 2013 in evenwicht en/of herstellen dit tijdig in
de meerjarenraming.

‘Ondanks de bezuinigingen van het Rijk op de gemeenten en de druk die de economische situatie op de gemeentelijke begrotingen legt, lukt het de Drentse gemeenten om het financiële evenwicht te bewaren. Wel constateren wij dat de financiële positie van de Drentse gemeenten
in het afgelopen jaar nog verder is verslechterd’, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Op grond van de Gemeentewet neemt het college van Gedeputeerde Staten voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar een beslissing over de toezichtvorm die gehanteerd wordt voor de twaalf gemeenten en negen gemeenschappelijke regelingen die onder het financiële toezicht
van de provincie vallen. Voor de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen geldt repressief toezicht. Dit houdt in dat de provincie achteraf toezicht houdt.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De Drentse gemeenten zijn zich hiervan bewust en hebben in deze en voorgaande begrotingen al ingrijpende keuzes gemaakt. Onder andere door het achterwege laten van niet beslist noodzakelijk nieuw beleid.
Provincie:
Tag(s):