woensdag, 31. oktober 2012 - 17:22

Lelystad richt nieuw werkbedrijf op voor werkzoekenden

Lelystad

Het college van Lelystad heeft besloten de raad van Lelystad voor te stellen om over te gaan tot de oprichting van een werkbedrijf. 'Dit werkbedrijf wordt het eerste aanspreekpunt op het gebied van werk, voor alle inwoners met een bijstanduitkering', meldt de gemeente Lelystad woensdag.

Dat houdt in dat de volledige uitvoering van het re-integratiebeleid van de gemeente de kerntaak wordt van het nieuwe werkbedrijf. De gemeente behoudt zelf de regiefunctie en wil vooral autonoom zijn in de keuzes die zij maakt op het thema werk, de investeringen die zij bereid is te doen en het (financieel) rendement dat daaruit voortvloeit.


Zelfstandige onderneming
De uitvoerende taken van de gemeente – waarbij mensen met een bijstanduitkering worden gestimuleerd en gemotiveerd om weer aan het werk te gaan - worden overgebracht naar het werkbedrijf. Het werkbedrijf is een zelfstandige onderneming en werkt als opdrachtnemer van de gemeente, maar ook van publieke en particuliere derden. Het bedrijfsrisico ligt volledig bij het werkbedrijf zelf. Het werkbedrijf kent een eigen directie en raad van commissarissen. Omdat de gemeente wel volledig aandeelhouder is, wordt de regiefunctie van de gemeente het beste verankerd.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage aan het werkbedrijf en de wijze waarop die wordt ingezet, blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. Die bijdrage kan financieel zijn, maar kan ook bestaan uit opdrachten aan het werkbedrijf voor de uitvoering van gemeentelijk werk, zoals groenvoorziening. De gemeente zorgt zo voor meer werkgelegenheid onder de doelgroep. Het werkbedrijf kan bij de uitvoering van haar opdrachten allianties aangaan met andere bedrijven. Wethouder Willem de Jager: “We moeten meer doen met minder middelen. Enerzijds wordt er fors bezuinigd op het Participatiebudget, anderzijds wordt de te bedienen doelgroep steeds groter. Via het werkbedrijf denken we zowel de financiële risico’s het best te kunnen managen als maatwerk te kunnen bieden aan mensen op weg naar werk.”

Financieel solide basis
Met de oprichting van het werkbedrijf wil de gemeente een financieel solide uitvoeringsorganisatie in het leven roepen, waardoor risico’s, zoals onverwachte tekorten, worden vermeden. Voorwaarde voor het werkbedrijf is daarom een kostendekkende begroting. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn, dat de opbrengsten van de gemeentelijke investeringen ten goede komen aan de gemeente zelf, en dat deze investeringen worden gedaan ten behoeve van de Lelystedelingen.

Steeds meer regiegemeente
Net als veel andere gemeenten is Lelystad bezig uitvoerende taken op basis van langdurige contracten op afstand te zetten. Het werkbedrijf is hier een voorbeeld van. In plaats van uitvoerder wordt de gemeente bestuurder op afstand. Bovendien houdt de gemeente met de oprichting van het werkbedrijf ook alvast rekening met de ambitie van de landelijke overheid om de verkokerde wetgeving in de sociale zekerheid terug te brengen tot één enkele wet; ‘één regeling voor de onderkant arbeidsmarkt’.
Provincie:
Tag(s):