woensdag, 25. januari 2012 - 14:28 Update: 08-07-2014 0:54

Nederlandse landbouw produceert netto elektriciteit

Den Haag

De Nederandse land- en tuinbouwbedrijven produceren meer elektriciteit dan ze zelf verbruiken. Dit meldt het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie woensdag.

De totale bijdrage van deze sectoren aan de in Nederland gebruikte duurzame energie is 44 procent. Ruim de helft van het energieverbruik van de land- en tuinbouwbedrijven zelf (uitgezonderd de glastuinbouw) is afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Dat blijkt uit de ‘Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 2011’, die Agentschap NL en WUR-LEI in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben uitgevoerd.

Volgens staatssecretaris Bleker loopt de landbouwsector voorop bij de verduurzaming van hun energiegebruik. “Groene groei is in de primaire sector op stoom aan het komen. We worden hierdoor minder afhankelijk van fossiele energie. De consument vraagt duurzaam geproduceerd voedsel, en de sector speelt hier op in. En het levert ook nog eens extra inkomsten op door de verkoop van de opgewekte groene stroom”.

In 2008 sloten de overheid en de agrosector het convenant ‘Schone en Zuinige agrosectoren’. Daarin maakten de partijen afspraken over verduurzaming van de sectoren, waarbij energiebesparing, duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen centraal staan.

Agentschap NL en WUR-LEI brachten de voortgang van de sectoren op deze gebieden in kaart. Daarbij lag de focus op sectoren die nog geen eigen monitor kenden: akkerbouw, tuinbouw open teelt en veehouderij (de zogenaamde ATV-sectoren) en de Bos- en Houtsector. De resultaten zijn gebundeld in het boekje ‘Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 2011’.

Ook op het gebied van het terugdringen van broeikasgasuitstoot zette de sector al grote stappen. Zo werd de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 al met bijna 17 procent teruggebracht. Daarmee is het doel voor 2020 — een terugdringing van 4 tot 6 Megaton — binnen handbereik.
Categorie:
Tag(s):