woensdag, 28. november 2012 - 16:16 Update: 08-07-2014 0:44

Stapel: de waarheid was beter af zonder mij

Den Haag

Uit het rapport 'Falende wetenschap: De frauduleuze onderzoekspraktijken van sociaal-psycholoog Diederik Stapel' van de commissies Levelt, Drenth en Noort blijkt woensdag dat Diederik Stapel langdurig en op grote schaal gefraudeerd heeft. Dit meldt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) woensdag.

Gebleken is dat Stapel in 55 publicaties met zekerheid fraude heeft gepleegd. Daarnaast zijn in totaal elf oudere publicaties aanwijzingen voor fraude gevonden. NWO-voorzitter Jos Engelen: 'Met zijn frauduleuze praktijken heeft Stapel niet alleen de wetenschap zelf schade toegedaan, maar ook de carrières van de jonge onderzoekers waarmee hij werkte.'

Diederik Stapel ontving in de periode van 1993 tot 2011 in totaal 1,4 miljoen euro aan onderzoeksfinanciering van NWO.

NWO heeft contact opgenomen met de betrokken universiteiten over mogelijke volgende stappen. Een van de aanbevelingen uit het rapport Falende wetenschap betreft een oproep van de commissie aan de universiteiten om na te gaan hoe onderzoekssubsidies op het niveau van Faculteit en Departement zijn gebruikt.

Daarover heeft NWO contact met de betrokken universiteiten. Veruit het grootste deel van de financiering is besteed aan de salarissen van promovendi. De commissie spreekt duidelijk uit dat geen van de promovendi medeplichtig was aan de fraude van de heer Stapel.

Wetenschappelijke integriteit
Onder andere naar aanleiding van de zaak rond Stapel heeft NWO een aantal maatregelen omtrent wetenschappelijke integriteit in voorbereiding. Deze maatregelen sluiten aan bij de maatregelen van onder andere de VSNU. De commissie Levelt en eerder de commissie Schuyt benadrukken het belang van goede omgang met en toegankelijkheid van data.

Transparantie, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van data zijn onderdeel van goed datamanagement. NWO overweegt de mogelijkheid om onderzoekers te vragen in alle projectaanvragen specifiek aandacht te besteden aan een datamanagementplan. Goedkeuring van het datamanagementplan kan voorwaarde zijn voor uiteindelijke toekenning van de subsidie.

Een tweede aanbeveling betreft de handhaving en controle van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Het is hierbij van groot belang dat de gedragscode bekend is en blijvend onder de aandacht gebracht wordt. NWO zal hoofdaanvragers van door NWO gefinancierd onderzoek vragen toe te lichten hoe zij invulling geven aan de gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Om het proces van onderlinge controle tussen wetenschappers te versterken is extra aandacht voor replicatieonderzoek van belang. Financiering aanvragen vragen voor replicatieonderzoek is al mogelijk. NWO onderzoekt of het noodzakelijk is het belang van replicatieonderzoek bij de commissies die de onderzoeksaanvragen beoordelen beter te benadrukken.

Verklaring Diederik Stapel
Diederik Stapel heeft woensdag een verklaring voorgelezen waarin hij zegt grote spijt te hebben en dat hij als wetenschapper heeft gefaald. 'De waarheid was beter af zonder mij', aldus Stapel.
Categorie:
Tag(s):