woensdag, 15. augustus 2012 - 10:09

Waterschap start met proef bestrijden alg

Ouwerkerk

Om de alg in het geïsoleerde oostelijke deel van de Ouwerkerkse Kreek te bestrijden, werkt het waterschap met een ingesteld expertteam aan een plan van aanpak om de Dinoflagellaat Alexandrium ostenfdeldii te bestrijden.

Op dit moment wordt het meest geschikte scenario, het water in gedoceerde mate injecteren met waterstofperoxide, verder uitgewerkt. Om de berekende en in het laboratorium geteste methode nogmaals te toetsten, worden vanaf don- derdag proeven uitgevoerd in afgeschermde stukken van het oostelijke deel van de kreek. Het aanleveren van materiaal voor deze proeven en het deels isoleren van het oostelijke deel van de kreek, kan vanaf vandaag lokaal overlast veroorzaken. Op bijgevoegde kaart is te zien dat de proef wordt uitgevoerd in de waterloop direct grenzend aan gemaal Duiveland en het oos- telijke deel van de kreek, risicogebied 1*.

Onderzoek van het expertteam heeft uitgewezen dat de alg het best bestreden kan worden door het gedoceerd injecteren van waterstofperoxide in het oostelijk deel van de kreek. Om te controleren of de berekende methode ook daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert, wordt in een afgesloten deel van de oostelijke kreek deze methode nogmaals getest. Ook wordt gekeken wat het effect is op overige flora en fauna in de kreek. Praktijkgegevens moe- ten uitwijzen hoe deze methode in de rest van het oostelijke deel van de kreek kan worden toegepast. Met de praktijkgegevens kan ook een betere inschatting gemaakt worden van de duur van de bestrijding.

Vanaf vandaag wordt het benodigde materiaal voor de proeven naar het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek gebracht. Het transport van dit materiaal bestaande uit o.a. een damwand, leidingen, pompen, doseerinstallatie kan enige verkeershinder opleveren. Daarnaast wordt in overleg met grondgebruikers het materiaal op direct aangrenzende percelen ge- plaatst. Volgens planning wordt donderdag het eerste deel van de oostelijke kreek gedoceerd geïnjecteerd met waterstofperoxide. Over een lengte van 230 meter vanaf gemaal Duiveland, tot aan de te plaatsen damwand, wordt het water rondgepompt. Tijdens de circulatie van het water wordt waterstofperoxide geïnjecteerd.

Naast medewerkers van het waterschap en Rijkswaterstaat, is het expertteam samengesteld uit afgevaardigden van landelijk betrokken organisaties zoals o.a. de universiteit van Amsterdam.

Dinsdag zijn Staatsbosbeheer, dorpsvereniging Ouwerkerk, de hengelsportvereniging en omliggende (recreatie)bedrijven geïnformeerd over de proef. Omdat de GRIP-situatie is opgeheven, werkt het waterschap nu samen met Rijkswaterstaat verder aan het bestrijden van de alg en de communicatie hierover. De meest actuele informatie twittert het waterschap via @waterschap. Ook op de website www.scheldestromen.nl/ouwerkerk is actuele informatie te vinden.
Provincie:
Tag(s):