vrijdag, 15. april 2016 - 16:24 Update: 15-04-2016 21:20

Asielzoekers krijgen niet meer automatisch voorrang bij toewijzing huurwoning

Geen automatische voorrang meer voor asielzoekers bij huurwoning
Foto: Archief EHF
Den Haag

Asielzoekers die een verblijfstatus hebben krijgen straks niet meer automatisch voorrang bij de toewijzing van een huurwoning, deze bepaling wordt geschrapt. dit meldt het ministerie van Wonen en Rijksdienst vrijdagmiddag.

Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. Het kabinet heeft er vrijdag op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd het wetsvoorstel dat de automatische voorrang afschaft in te dienen bij de Tweede Kamer. Het kabinet geeft met de wijziging van de Huisvestingswet ook invulling aan de motie van het Tweede Kamerlid Van der Linde (VVD).

Wel stelt het kabinet dat het van belang is dat gemeenten kunnen voldoen aan hun wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De wetswijziging regelt daarom dat de gemeenteraad de bevoegdheid houdt om statushouders als urgente groep woningzoekenden aan te wijzen. Daarmee wordt maximale ruimte geboden voor lokaal maatwerk.

Gemeenten moeten daartoe in de huisvestingsverordening vastleggen hoe zij de taakstelling invullen. Deze verplichting geldt niet als burgemeester en wethouders al op een andere manier een plan hebben vastgesteld.

De wetswijziging is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet de uitstroom van statushouders uit de asielopvang wil bevorderen zonder dat dit leidt tot verdringing van reguliere woningzoekenden.

Zo is in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesproken dat het kabinet de komst van sobere en kleinschalige huisvesting voor statushouders en andere woningzoekenden stimuleert. Daartoe worden bij wijze van experiment regels versoepeld en is er een subsidieregeling geopend als bijdrage in de bouwkosten.

Aanvullend komt minister Blok nog met een bredere analyse van de omvang van de categorieën woningzoekenden die problemen hebben bij het vinden van een sociale huurwoning, de omvang van de woningvoorraad en de prestatieafspraken die gemeenten en corporaties op lokaal niveau maken. Daarmee wordt de motie van het Tweede Kamerlid De Vries (PvdA) uitgevoerd.

Categorie:
Provincie: