woensdag, 2. maart 2016 - 15:38

Kwaliteit Veilig Thuis organisaties dient snel verbeterd te worden

Kwaliteit Veilig Thuis organisaties dient snel verbeterd te worden
Foto: Archief EHF
Den Haag

In de tweede helft van 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van 26 regionale Veilig Thuis organisaties. De inspecties oordelen dat de Veilig Thuis organisaties op sommige punten goed scoren, maar dat de kwaliteit bij een groot aantal organisaties op andere punten dringend verbetering behoeft .

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 regionale organisaties van Veilig Thuis. Veilig Thuis is ondergebracht in de Wmo en valt daarmee onder directe verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Op drie verwachtingen uit het toetsingskader scoren de meeste Veilig Thuis organisaties positief. Zo zijn de organisaties over het algemeen goed in staat om acuut onveilige situaties in kaart te brengen en direct op te heffen. Bij vrijwel alle Veilig Thuis organisaties werken professionals die goed gekwalificeerd zijn voor hun taken. Bovendien spant Veilig Thuis zich in om hulp te bieden in samenhang met het lokale veld.
Daarnaast zien de inspecties bij verschillende organisaties inspirerende werkwijzen en goede voorbeelden die van meerwaarde kunnen zijn voor de andere organisaties (good practices).

Bij een groot deel van de Veilig Thuis organisaties is echter dringend verbetering nodig op een viertal verwachtingen van het toetsingskader. Zo houdt tweederde van de organisaties nog niet voldoende zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens, met name van gezinnen en huishoudens die op de wachtlijsten staan.

Hoewel Veilig Thuis 24/7 telefonisch bereikbaar is, is bij het merendeel van de organisaties de inzetbaarheid van medewerkers in het algemeen en van vertrouwensartsen in het bijzonder nog niet 24/7 georganiseerd.
Een meerderheid van de Veilig Thuis organisaties beschikte ten tijde van het toezicht niet over voldoende personeel om alle taken (binnen de wettelijke termijnen) uit te voeren. Het personeelstekort wordt door de organisaties mede genoemd als oorzaak van het ontstaan van wachtlijsten. 

Categorie:
Provincie: