vrijdag, 1. juli 2016 - 17:58

Meer aandacht voor mensenrechten in Amsterdam

Meer aandacht voor mensenrechten in Amsterdam
Foto: SXC
Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat in haar beleid extra aandacht geven aan toegankelijkheid van gebouwen en (openbaar) vervoer, kinderrechten en privacy. Dit is mede het gevolg van een groot aantal buurt- en stadsdeelgesprekken over mensenrechten gehouden in buurthuizen, scholen en stadsdeelkantoren. Hierbij hebben tussen april en december 2015 honderden Amsterdammers - van allerlei leeftijden, culturele achtergronden, religies en opleidingsniveau – zich uitgesproken over mensenrechten.

Mensenrechten zijn rechten die voor iedereen gelden. En ze vormen de basis voor de wijze hoe Amsterdammers, ondernemers, instellingen én de gemeente met elkaar omgaan. Het college van B en W van Amsterdam heeft in een brief geschreven hoe mensenrechten een plaats te geven binnen het beleid van de gemeente. Hierin komen toegankelijkheid van gebouwen en (openbaar) vervoer, kinderrechten en privacy als eerste zaken naar voren die extra aandacht nodig hebben.

Wethouder Kukenheim (Diversiteit): “Tijdens de buurt- en stadsdeelgesprekken is geconstateerd dat het in Amsterdam met de mensenrechten in het algemeen goed zit. Maar ook in Amsterdam kunnen mensenrechten onder druk komen te staan. Bij het maken en evalueren van beleid, zullen wij meer aandacht besteden aan mensenrechten. Hierbij zal de gemeente altijd een extra oog hebben voor de meest kwetsbaren.”

In het kader van het recht op ontwikkeling voor alle Amsterdamse kinderen heeft het stadsbestuur bijvoorbeeld besloten dat kinderen van 2,5 tot 4 jaar in de noodopvang en in AZC's de mogelijkheid moeten hebben om mee te doen aan het voorschoolse educatie programma voor
Amsterdamse peuters. Met dit voorschoolse programma wordt spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen en omgang met elkaar. 

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn fundamentele waarden van onze samenleving. De rechten van de mens omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de mensenrechten van burgers te respecteren en te beschermen. De klassieke grondrechten gaan over: gelijkheid, zoals gelijke behandeling en bescherming privacy, vrijheid van meningsuiting, godsdienst en levensovertuiging en politieke rechten, zoals kiesrecht en het recht om gekozen te worden. 

Categorie:
Provincie: