donderdag, 7. juli 2016 - 11:07 Update: 07-07-2016 11:08

Ambtelijke fusie Duiven-Westervoort definitief

Ambtelijke fusie Duiven-Westervoort definitief
Foto: fbf
Duiven-Westervoort

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Duiven en de gemeenteraad van Westervoort een positief besluit genomen over de ambtelijke fusie tussen beide gemeenten.

Op 21 juni had een ruime meerderheid van de commissieleden in beide gemeenten al gezegd dat zij het eens zijn met het voorstel en achter de ambtelijke fusie staan. Dit betekent dat de ambtelijke fusie, waarvan de voorbereidingen al in gang zijn gezet, op 1 januari 2018 een feit wordt.

Aanleiding

Het besluit stelt de gemeenten Duiven en Westervoort in staat zelf richting te blijven geven aan de toekomst en zelf regie te behouden in een tijd waarin er van de gemeente een andere rol wordt verwacht. De ambtelijke fusie vermindert de kwetsbaarheid en verhoogt de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuur. De bestaande samenwerking in de Liemers blijft gehandhaafd. Intensivering van die samenwerking ligt, ook gezien de ontwikkelingen in Rijnwaarden en Zevenaar, op korte termijn niet voor de hand.

Financiële consequenties

De eenmalige kosten voor het realiseren van de ambtelijke fusie zijn begroot op € 1.000.000. Deze eenmalige kosten worden in vier jaar terugverdiend door de taakstellingen. Vanaf 2022 ontstaat er een structureel financieel voordeel op de gezamenlijke gemeentebegrotingen van

€ 600.000. Voorstel is een krediet van € 500.000 per gemeente beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve om de eenmalige kosten te dekken.

Evaluatie

De hogere kwaliteit van de ambtelijke organisatie moet blijken uit een deugdelijk tevredenheidsonderzoek onder de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuur over de dienstverlening. Dit onderzoek wordt twee en vier jaar na de start van de ambtelijke fusie uitgevoerd. De resultaten van deze metingen worden afgezet tegen een nulmeting die gehouden wordt voordat de ambtelijke fusie van start gaat. De raden ontvangen een afzonderlijk voorstel voor een nulmeting en tevredenheidsonderzoeken, inclusief financiële dekking. Tevens is voorgesteld de financiële verdeelsleutel elke drie jaar te heroverwegen.

Categorie:
Provincie: