donderdag, 24. mei 2018 - 19:56 Update: 24-05-2018 20:47

Spanningen in top OM, onafhankelijk onderzoek naar hoofdofficieren

Spanningen in top OM, onafhankelijk onderzoek naar hoofdofficieren
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Rotterdam

Het College van procureurs-generaal heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van publicaties in NRC van 16 en 23 mei jl. over spanningen in de top van het Openbaar Ministerie en de deelname van officieren van justitie aan een congres in Thailand.

Belangrijkste onderwerp van die publicaties is de relatie tussen de hoofdofficier van het parket Rotterdam en de hoofdofficier van het Functioneel Parket. De hoofdofficier van parket Rotterdam was tot 2014 procureur-generaal. 

Het onderzoek dat zo spoedig mogelijk zal starten, zal worden geleid door een extern, gezaghebbend en onafhankelijk persoon, wiens naam later bekend wordt gemaakt en die zelf de reikwijdte van het onderzoek bepaalt. Het richt zich met name op 2014, toen procureur-generaal Marc van Nimwegen werd benoemd tot hoofdofficier in Rotterdam. NRC stelt dat deze overstap onder druk van het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand is gekomen. Het College wil graag precies weten wat de feitelijke gang van zaken is geweest vooraf en rond deze benoeming en reconstrueren welke overwegingen hieraan ten grondslag lagen. Ook eerdere gebeurtenissen kunnen mogelijk in het onderzoek worden meegenomen, waaronder de dienstreis naar Thailand. Dit meldt het Openbaar MInisterie in een persverklaring.

Het College heeft de afgelopen week gebruikt om meer te weten te komen over de inhoud en de achtergronden van de artikelen, die waren gebaseerd op anonieme bronnen. "Dat heeft geleid tot nieuwe signalen over die periode waaruit blijkt dat beelden uiteen lopen. Voor het College is een en ander aanleiding om als eerste een feitenonderzoek in te stellen. Er mag geen enkele mist blijven hangen", aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Relatie tussen Marc van Nimwegen en Marianne Bloos

Het College heeft de relatie tussen Marc van Nimwegen en Marianne Bloos, hoofdofficier van het Functioneel Parket, opnieuw tegen het licht gehouden. Binnen het Openbaar Ministerie leeft de opvatting dat affectieve relaties tussen medewerkers in eenzelfde team of afdeling ongewenst zijn. Van der Burg: "Het College wil niet de indruk laten ontstaan, en als die al is ontstaan, dan wil ik dat beeld wegnemen, dat er voor de top van het OM andere maatstaven worden gehanteerd. Dat kan en mag niet zo zijn."

Het College is dan ook tot de conclusie gekomen dat de Gedragscode Integriteit Rijk voor medewerkers van het OM strikter moet worden uitgelegd dan tot nu toe het geval was. Het College heeft besluitvorming in voorbereiding waarin wordt vastgelegd dat wanneer er sprake is van een affectieve relatie tussen twee parketbestuurders, zij hun functie niet gelijktijdig kunnen uitoefenen.

Om die reden is het niet langer verenigbaar dat de betrokken hoofdofficieren gelijktijdig aanblijven. In gesprek met Marc van Nimwegen is afgesproken dat aan hem buitengewoon verlof wordt verleend, met ingang van heden. Plaatsvervangend hoofdofficier René de Beukelaer neemt de functie van hoofdofficier Rotterdam waar.

Categorie:
Provincie: