woensdag, 8. januari 2020 - 15:39 Update: 08-01-2020 16:21

Chipshol krijgt ruim 19 miljoen schadevergoeding toegekend

aalsmeerbaan
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland moet ruim 19 miljoen schadevergoeding aan Chipshol III B.V. omdat mededelingen van LVNL ertoe hebben geleid dat het bouwverbod voor Chipshol van kracht bleef en Chipshol daardoor vertragingsschade leed. Dit heeft de civiele rechter in een schadestaatprocedure beslist.

Groenenbergterrein

Chipshol is in 1993 economisch eigenaar geworden van het Groenenbergterrein, dat naast de Aalsmeerbaan van Schiphol ligt. Het terrein had aanvankelijk een agrarische bestemming en kreeg uiteindelijk in september 2002 voor een deel de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’. 

Bouwvergunningen aangevraagd

Chipshol heeft verschillende keren bouwvergunningen aangevraagd voor het Plan Nefkens. LVNL heeft in verband met de luchtverkeersveiligheid telkens bezwaren tegen de plannen geuit en heeft die bezwaren ook uitgedragen. De minister heeft op 19 februari 2003 een bouwverbod afgekondigd voor het Groenenbergterrein. In oktober 2005 heeft LVNL aan de Schiphol Groep geschreven dat de bouwplannen van Chipshol na een geringe aanpassing niet meer tot een verstoring van het Instrument landingssysteem (het ILS) zouden leiden. Het bouwverbod is in juni 2007 opgeheven. Het Groenenbergterrein is met een nieuw plan voor de ontwikkeling van het terrein in oktober 2015 door Chipshol verkocht.

'Onrechtmatig gehandeld door LVNL'

Er zijn vele procedures gevoerd. In de laatste procedure is, tot en met de Hoge Raad, vastgesteld dat LVNL onrechtmatig jegens Chipshol heeft gehandeld door onjuiste mededelingen over de bebouwingsmogelijkheden van het Groenenbergterrein te doen en onvoldoende inzicht te verschaffen in de aard van haar bezwaren tegen de bouwplannen van Chipshol. LVNL is veroordeeld om de daardoor veroorzaakte schade aan Chipshol te vergoeden.
De rechtbank heeft omtrent die schadevergoeding nu uitspraak gedaan.

Procedure

Chipshol vordert vergoeding van de schade ten gevolge van de mededelingen van LVNL. De oplegging van het bouwverbod heeft volgens Chipshol desastreuze gevolgen gehad voor de ontwikkeling en exploitatie van het Groenenbergterrein. Ook het Plan Nefkens kon hierdoor niet gerealiseerd worden. Volgens LVNL ontbreekt het causale verband tussen het door het Hof vastgestelde onrechtmatig handelen en het bouwverbod. Daarmee ontbreekt ook het causale verband met de schade.

Oordeel rechtbank

De rechtbank citeert uitgebreid de relevante passages uit de arresten van het Hof en de Hoge Raad en constateert dat de onrechtmatigheid van het handelen van LVNL vooral gelegen is in het uitdragen van haar standpunt. Daarmee wordt bedoeld dat LVNL uitdrukkelijk en bij herhaling, zonder enig voorbehoud of nuancering, het standpunt heeft ingenomen dat de realisering van de bouwplannen van Chipshol tot degradatie van de Aalsmeerbaan zou leiden, wegens verstoring van het ILS. 

Geringe aanpassing toereikend

De brief van LVNL van 29 november 2002 aan de staatssecretaris was onvolledig en daardoor misleidend. Daardoor werd de indruk gewekt dat ingrijpen op grond van de Luchtvaartwet nodig was om het onheil te keren, terwijl, zoals naderhand is gebleken, een geringe aanpassing van de plannen toereikend zou zijn geweest om de op luchtverkeersveiligheid gebaseerde bezwaren weg te nemen.

Vertraging

De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat het bouwverbod ook zou zijn opgelegd wanneer die mededelingen achterwege zouden zijn gebleven of zouden zijn genuanceerd. Kortom, er is een causaal verband tussen de onrechtmatige mededelingen en de vertraging. Nu dat is vastgesteld is niet meer van belang of het bouwverbod rechtmatig of onrechtmatig is opgelegd. Het argument van LVNL dat de schade niet voorzienbaar was, wordt door de rechtbank verworpen. LVNL miskent daarmee haar dominante positie op het vlak van de informatievoorziening inzake de luchtverkeersveiligheid. Haar informatievoorziening moet daarom aan hoge eisen van zorgvuldigheid voldoen, ook jegens Chipshol. Haar handelen heeft een vertraging opgeleverd. Die schade komt volledig voor haar rekening. Dat geldt ook voor het onnodig mislopen van rendement.

Categorie:
Provincie: