donderdag, 2. maart 2023 - 9:10 Update: 02-03-2023 9:11

CBS: Uitstoot landbouw lager dan in 1995

mest
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De meeste landbouwemissies waren in 2021 lager dan in 1995, ondanks dat de landbouwproductie is gegroeid. De daling van broeikasgas- en stikstofemissies is de laatste jaren gestagneerd. De melkveehouderij stoot het grootste deel van de broeikasgassen uit. Dit meldt het CBS.

De landbouw is een bron van verschillende soorten uitstoot, die zich sinds 1995 allemaal anders ontwikkelden. Terwijl de meeste emissies terugliepen, groeide de productie van de landbouw met 20 procent. De uitstoot van broeikasgassen door de landbouw daalde tot 2003, en is sindsdien licht gestegen. Het stikstofoverschot halveerde tussen 1995 en 2008, en daalde daarna nauwelijks verder. De uitstoot van fijnstof door stationaire bronnen, zoals kassen en stallen, daalde in 2003 omdat er minder kippen waren door vogelgriep. Daarna groeide deze uitstoot weer. De fijnstofuitstoot door landbouwwerktuigen daalde met drie kwart sinds 1995.

Merendeel ammoniakemissie door landbouw

In 2020 bedroeg de toegevoegde waarde van de landbouw 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 1995 was dit nog 3 procent. De bijdrage van landbouw aan emissies is relatief groot. Dit geldt vooral voor de emissie van stikstof die in de vorm van ammoniak in de lucht terechtkomt. In 2020 was de landbouw verantwoordelijk voor ruim 80 procent van de totale ammoniakuitstoot door Nederlandse bedrijven en huishoudens. In 1995 was dit 91 procent. De landbouw stootte zowel in 1995 als in 2020 12 procent van de broeikasgassen uit. De bijdrage van de landbouw aan de uitstoot van fijnstof is 7 procent, maar was in 1995 nog lager (4 procent).

Melkveehouderij stoot meeste broeikasgas uit

De uitstoot door de landbouw verschilt per sector. De melkveehouderij stoot het grootste deel van de broeikasgassen uit (36 procent in 2020). Runderen stoten het broeikasgas methaan uit. Ook stoot de melkveesector de meeste ammoniak en stikstofoxiden uit. Vergeleken met het aandeel van de veeteelt in de toegevoegde waarde zijn die emissies relatief hoog.

Ook de (glas)tuinbouw stoot veel broeikasgassen uit. Dit gebeurt bij de opwekking van energie met aardgas. Een deel van de opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het openbare net. Het aandeel van de tuinbouw in de toegevoegde waarde van de landbouw is de helft van het totaal.

De meeste fijnstof wordt uitgestoten door landbouwwerktuigen (37 procent) en pluimveehouderijen (25 procent), door stofrijke stallen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):