vrijdag, 21. oktober 2005 - 11:59

Geen 'tweede Schiphol' in Lelystad

Lelystad

Lelystad, Een aantal verontruste inwoners van Lelystad heeft besloten tot het indienen van een Burgerinitiatief met de titel 'Geen tweede Schiphol'. De initiatiefnemers willen via dit Burgerinitiatief bereiken dat de gemeente Lelystad zich verzet tegen de door het Rijk en de Luchthaven Schiphol beoogde uitbreiding van het vliegveld Lelystad.

Indien de Gemeenteraad het in het Burgerinitiatief vervatte voorstel overneemt, zal het College van Burgemeester en Wethouders worden opgedragen niet mee te werken aan een vergroting van het vliegveld en de ontwikkeling daarvan tot een laagwaardige luchthaven, primair gericht op charters en 'prijsvechters'.
De geplande uitbreiding van het vliegveld in Lelystad zal, zo is de stellige overtuiging van de indieners van het Burgerinitiatief, de inwoners van deze stad niet alleen opzadelen met een enorme vergroting van zowel frequentie als hevigheid van vliegtuiglawaai, maar ook de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling van Lelystad-Zuid in de wielen rijden. Daarbij komt nog eens de luchtvervuiling van vooral startende vliegtuigen en het feit dat de burgers in Lelystad er zelf geen cent wijzer van worden.

Het valt nog maar te bezien of de beloofde vergroting van de werkgelegenheid ook werkelijk gerealiseerd zal kunnen worden, terwijl aan de andere kant wel zeker is dat de plannen alleen maar zullen resulteren in 'wel de lasten, niet de lusten'. De omwonenden van de 'grote voorganger' Schiphol weten daarover mee te praten. Beloftes door Schiphol werden en worden keer op keer geschonden en geluidsoverlast-grenzen overschreden; dat heeft er nu al toe geleid dat men denkt aan afbraak van hele woonwijken rondom de nationale luchthaven. Het zal je huis maar zijn!

Het zijn vooral de bewoners van de wijken langs de randen van Lelystad die hun hart vasthouden. Het is algemeen bekend, dat bewoners in de meest recente wijken (oostelijk van de Oostranddreef) vrezen voor inlevering van een fors stuk woongenot en niet in de minste plaats voor de waardevastheid van hun panden. Maar ook de Westkant van Lelystad zal sterk te lijden krijgen onder het bulderend lawaai van het 'Tweede Schiphol'.

Nu of nooit
De inwoners die tot dit Burgerinitiatief hebben besloten, wijzen erop dat het 'vijf voor twaalf' is. Uit jurisprudentie blijkt namelijk, dat er, zodra de gemeente zich eenmaal neerlegt bij de voorgenomen uitbreiding van ons vliegveld, geen weg terug meer is. Zo werd een besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer van 15 november 1990 tot vaststelling van de Verordening tot beperking van geluidhinder door vliegtuigen, bij Koninklijk Besluit van 13 april 1992 vernietigd. Dat betekent, dat als de gemeente Lelystad zich eenmaal conformeert aan de vergroting/wijziging van het vliegveld, er geen enkele mogelijkheid meer bestaat het 'Tweede Schiphol' ook maar enige beperking ten aanzien van geluidhinder op te leggen!

Geen inkomsten voor inwoners
Een tweede belangrijk punt is, dat de inwoners van Lelystad er geen cent beter van worden, want het is de gemeente niet toegestaan om enige belasting te heffen bij de passagiers, die Lelystad uitsluitend aandoen om op het vliegtuig te stappen. In een gelijke situatie met betrekking tot Schiphol heeft de President van de Rechtbank in Haarlem namelijk op 30 januari 1998 bepaald, dat geen belasting mag worden geheven, als de enige reden waarom een persoon zich op enig moment op de luchthaven bevindt is gelegen in het feit, dat hij/zij vandaar het vliegtuig naar elders wil nemen. Geen inkomsten dus voor Lelystad, maar wel oorverdovend lawaai en stank, en in het kielzog daarvan dreigende devaluatie van woongenot en huizenprijzen.

Het ligt in de bedoeling het Burgerinitiatief 'Geen tweede Schiphol' zo spoedig mogelijk in te brengen in de raadsvergadering. Foto-Leen Pureveen
Provincie:
Tag(s):