dinsdag, 4. juli 2006 - 14:15

Waterschap beschermt zeldzame kwartelkoning

Zwolle

Het Waterschap Groot Salland start deze week met de werkzaamheden voor de aanleg van het retentiegebied Sekdoorn, net ten zuidoosten van Zwolle langs de Soestwetering. Met de uitvoering is, in overleg met het Landschap Overijssel, bewust gewacht vanwege het broedseizoen van een groot aantal weidevogels.

Bij het uitzetten van de werkzaamheden werd onlangs de zeldzame kwartelkoning gesignaleerd. Inmiddels broedden er hiervan enkele stellen. Samen met vogelwerkgroepen en het Landschap Overijssel is gezocht naar een oplossing waarbij de kwartelkoningen in het gebied niet worden gestoord.

Op het tracé van de nieuw aan te leggen dijk en op andere plaatsen waar graafwerkzaamheden plaats hebben, wordt het gras alvast gemaaid. Rond de nesten wordt niet gemaaid, zodat de vogels rustig kunnen blijven zitten. Bovendien het gebied waar niet gemaaid of gegraven hoeft te worden volledig met rust gelaten.

Kievitsbloem
Afgelopen voorjaar zijn de groeiplaatsen van de eveneens zeldzame kievitsbloem ingemeten. Deze locaties zullen in de loop van de week met hekken worden afgezet zodat ook hier niet gemaaid wordt. Op andere locaties wordt deze bloem, voordat de inrichting gaat plaatsvinden verplaatst.

Met deze en andere maatregelen wordt gestreefd naar het behoud van de waardevolle natuurelementen in dit gebied. Vanuit de uitkijkhut die door Landschap Overijssel geplaatst gaat worden, zal menig natuurliefhebber kunnen genieten van deze natuurontwikkeling.

Project Sekdoorn
Het Waterschap Groot Salland gaat ten faveure van de natuur in de polder Sekdoorn maatregelen nemen. Het ligt in de bedoeling om circa 11 hectare van deze polder langs de Soestwetering in te richten als waterberging in combinatie met natuurontwikkeling.

Als het project is afgerond, kan de polder Sekdoorn dienen als extra ruimte voor de periodes van hoog water. Hiermee worden hoge waterstanden in de Soestwetering tegengegaan waarmee de kans op wateroverlast in het buitengebied en in de stad Zwolle wordt verkleind.

Om het water vanuit de Soestwetering in Sekdoorn te kunnen bergen, verlegt het waterschap de bestaande waterkering.
De extra grond die nodig is voor aanleg van de nieuwe waterkering wordt gewonnen uit een te graven paaibaai voor vissen en een nog aan te leggen moeras (beide ongeveer 2 hectare groot). Het aanwezige fietspad wordt verplaatst en komt op de grens van nat en droog door het plan te lopen. Naar verwachting worden de grondwerkzaamheden najaar 2006 afgerond. In het voorjaar van 2007 wordt het fietspad aangelegd.

Natuurontwikkeling
De realisatie van de waterberging biedt goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling. In de polder Sekdoorn zijn met medewerking van de Landinrichtingscommissie binnen de Landinrichting Salland West hiervoor gronden beschikbaar gesteld. Na de inrichting zal Landschap Overijssel het beheer uitvoeren. De overlevingkansen en vermeerdering van de aanwezige zeldzame Kievitsbloem wordt vergroot en de paaimogelijkheden voor vissen verbeterd.

De kosten van het project zijn geraamd op € 675.000,-.
Provincie:
Tag(s):