donderdag, 2. maart 2006 - 10:49

Waterschap Gemeente slaan handen inéén

Dongen

De komende jaren komt er op watergebied veel op de gemeente af. Momenteel vraagt de ‘stedelijke wateropgave’ alle aandacht van de gemeente Dongen en Waterschap Brabantse Delta. Als gemeente moet je in beeld brengen of de dorpen de hogere piekafvoeren door hevige regenbuien kunnen verwerken. Dat worden stedelijke wateropgaven genoemd. Doel hiervan is om wateroverlast in de gemeente én voor u als inwoner te voorkomen. Gemeente Dongen en Waterschap Brabantse Delta geven samen invulling aan deze stedelijke wateropgaven om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Alles hangt met elkaar samen. Zeker waar het de ingrepen en maatregelen in uw directe leefomgeving betreft. Water, ruimtelijke ordening, milieu, natuur, recreatie en mobiliteit zijn vaak onderling afhankelijk en beïnvloedbaar. Zo kan het zijn dat de gemeente overloopgebieden aanwijst omdat de afvoer van water niet te snel mag gaan. Tegelijk vergt die opvang van steeds grotere hoeveelheden water extra ruimte. Dat botst weer met andere maatschappelijke belangen.

“De komende tijd zullen we met het waterschap duidelijke afspraken maken waarbij de ontwikkelingen binnen het agrarische gebied zo min mogelijk beperkt worden. De hoosbui van september vorig jaar, waarbij veel water uit het buitengebied en de riolering zorgde voor ellende in Dongen-Vaart, is een goed voorbeeld waarbij gemeente en waterschap de handen in één sloegen om waar mogelijk maatregelen te treffen�, aldus wethouder Velthoven.

Er is al veel bereikt. Zoals het aansluiten van de nog resterende panden in het buitengebied en de aanleg van verschillende ‘bergbezinkbassins’. Bergbezinkbassins bergen tijdelijk het teveel aan water en laten het bezinken om zo het riool meer capaciteit te geven en overstorten van het riool terug te dringen. De gemeente streeft er meer en meer naar om het probleem bij de wortel aan te pakken. Dus afkoppelen krijgt de voorkeur op het aanleggen van randvoorzieningen zoals bergbezinkbassins.

“Neemt u de riolering van de Beljaart eens als voorbeeld. Hier worden de principes van duurzaam waterbeheer tot in de puntjes uitgevoerd. Er wordt geen druppel hemelwater naar de zuivering afgevoerd. Al het hemelwater moet zo veel mogelijk in het gebied blijven waar het neervalt. Als vasthouden niet meer mogelijk is, zal het water geborgen moeten worden. Dat gebeurt in de retentiebassins die nu gegraven worden. En pas als dat niet meer kan, is afvoer (in dit geval naar de Onkelsloot) aan de orde�, aldus wethouder Van Beek.
Provincie:
Tag(s):