dinsdag, 6. maart 2007 - 9:39

Gelderland heeft de primeur met geluidskaart

Regionaal

Provincie Gelderland heeft als eerste Nederlandse provincie al haar geluidskaarten op orde. Hiermee is Gelderland de eerste provincie die vijf jaar voor de wettelijke termijn alle kaartmateriaal op orde heeft en daarmee ook goed inzicht heeft in de knelpunten. Alle Europese lidstaten moeten in 2012 geluidskaarten hebben volgens de Europese Richtlijn omgevingslawaai. Ze vormen de basis voor het maken van actieplannen om geluidsoverlast terug te dringen.

Gedeputeerde René van Diessen: “De Provincie wil de geluidskaarten in een vroeg stadium klaar hebben zodat we ook snel inzicht hebben in de maatregelen die moeten worden genomen. Hierbij gaat het om maatregelen als het plaatsen van geluidsschermen, geluidswallen en het gebruik van bijvoorbeeld stil asfalt. Doordat de kaarten zo vroeg klaar zijn, hebben we snel zicht op de belangrijkste knelpunten in de regio. Voor burgers die last hebben van geluid, is dat een goede zaak.�

De provincie heeft geluidskaarten voor de wegen met 6 miljoen auto’s. Daarnaast heeft de provincie ook voor overige provinciale wegen de geluidsbelasting reeds in beeld gebracht. Door het kaartmateriaal heeft de provincie een eenduidig beeld van de geluidssituatie langs alle provinciale wegen. De kaarten zijn van belang voor verschillende processen waar de provincie mee te maken heeft:

het biedt overzicht over het aantal mensen dat mogelijk wordt gehinderd door geluid,

het biedt inzicht in getroffen saneringsmaatregelen zoals de isloatie van woningen

het geeft inzicht voor het maken van een goede afweging voor te treffen maatregelen aan of langs een weg

het is van belang voor de ruimtelijke ordening en het projecteren van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen zoals scholen en ziekenhuizen

het is van belang voor het beoordeling van klachten over geluidsoverlast

het is van belang voor de ruimtelijke inpassing van een weg en
maatregelen in streekplannen en structuurplannen.

Geluidsoverlast is Europees een aandachtspunt. Overlast van geluid kan invloed hebben op de gezondheid van mensen. Door een teveel aan lawaai kan de rust van mensen worden verstoord en kunnen mensen bijvoorbeeld klachten krijgen over gebrek aan slaap. Hart- en vaatziekten kunnen hiervan het gevolg zijn.
Provincie:
Tag(s):