dinsdag, 23. september 2008 - 17:25

40 miljoen voor Ede als gemeenteraad investeringen garandeert

Ede

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is van plan 40 miljoen bij te dragen aan het opheffen van de barrière die het spoor in Ede vormt. De provincie Gelderland zegde eerder al 30 miljoen toe. De gemeente Ede draagt 10 miljoen bij uit haar lopende begroting het resterende bedrag uit de planontwikkeling Ede-Oost.

Voor dat minister Eurlings de subsidiebeschikking kan tekenen, wil hij dat de gemeente Ede met een raadsbesluit garandeert dat 75 % van de investeringen in de spoorzone gedekt is.

Dalbrug
Een brede, transparante en parkachtige onderdoorgang waarbij het station verdiept ligt en de sporen er als een ‘dalbrug’ overheen gaan, vormt de kern van de Edese plannen voor het spoor. Het stationsgebouw wordt daartoe in oostelijke richting opgeschoven. De kosten voor deze onderdoorgang en de herontwikkeling van het station en de spoorzone bedragen € 110 miljoen. Dit bedrag heeft de gemeente Ede ook genoemd in een eerdere aanvraag bij het ministerie. Tijdens het overleg met het ministerie werd echter duidelijk dat de stedelijke ontwikkeling in de directe omgeving van station en spoor in feite onlosmakelijk met de spoorontwikkeling verbonden is.

Het station en de stationsomgeving moeten in de nieuwe situatie gaan fungeren als verbindend element voor de (woon)wijken rondom het station. Op de (vanaf 2010 voormalige) kazerneterreinen ten noorden van het station en op het terrein van de oude Enkafabriek ten zuiden daarvan, verrijzen nieuwe woonwijken. Het gebied ten oosten van het station, de Kop van de Parkweg, is een herontwikkelingsgebied.

Aan de zuidzijde van het (nieuwe) station is ruimte voor een openbaar vervoersknooppunt en een P+R-voorziening én voor kantoren en/of appartementen. Het huidige stationsplein aan de noordzijde van het huidige station biedt ruimte aan nieuwe woningen en bedrijven.

25 procent
De kosten voor deze stedelijke ontwikkelingen moeten dus ook bij het project ‘Spoorzone’ betrokken worden. Deze kosten bedragen ruim € 60 miljoen, die uit de ontwikkeling van die gebieden zelf gedekt kunnen worden. De totale projectkosten komen daarmee op ruim € 170 miljoen en de bijdrage van Verkeer en Waterstaat blijft zo onder het maximum van 25% dat het ministerie als voorwaarde heeft gesteld.

De gemeente Ede gaat nu, in samenwerking met partners als Prorail en de NS, de plannen voor de stationsomgeving verder uitwerken. Daarna zal nog een traject van Europese aanbesteding volgen. Het zal dus zeker nog enkele jaren duren voordat de schop daadwerkelijk de grond in kan. Een project van deze omvang vergt een zorgvuldige voorbereiding. Uiteindelijk zal Ede met dit project een grote kwaliteitsslag slaan, waar niet alleen de stad zelf, maar de hele regio de positieve effecten van zal ondervinden.
Provincie:
Tag(s):