donderdag, 25. september 2008 - 10:07

Geen PVDA maar ChristenUnie in nieuwe coalitie

Utrecht

De provincie Utrecht heeft een nieuwe coalitie, bestaande uit de fracties van het CDA, de VVD en de ChristenUnie. Woensdag hebben de fracties het coalitieakkoord gepresenteerd. Dit akkoord stemt in grote lijnen overeen met ambities en uitgangspunten van het coalitieakkoord van 2007, maar bevat op verschillende beleidsterreinen accentverschillen.

Deze coalitie kiest in tegenstelling tot de vorige voor het niet laten stijgen van de motorrijtuigenbelasting (opcenten). Daarmee wordt de lastendruk van de Utrechtse inwoners niet hoger. De ambities van de coalitie zullen verwezenlijkt moeten worden binnen 418 miljoen euro, het beschikbare bedrag voor het in het coalitieakkoord omschreven beleid. Een solide financieel beleid dat geen rekeningen doorschuift naar een volgende periode is de ambitie.

Daarnaast wordt er meer accent gelegd op mobiliteit in de komende periode. VVD fractievoorzitter Van Lunteren: “Als we in de provincie Utrecht goede prestaties willen leveren op het gebied van economie en innovatie ontkomen we niet aan forse investeringen in de mobiliteit.� In het coalitieakkoord maken de drie partijen duidelijk dat het samen optrekken met het Rijk en het nakomen van financiële afspraken noodzakelijk zijn om Utrecht in beweging te houden.
Provincie:
Tag(s):