donderdag, 15. mei 2008 - 12:06

Pilot tijdelijk huisverbod Venlo succesvol

Venlo

De pilot tijdelijk huisverbod die gedurende een half jaar in de gemeente Venlo heeft gelopen, is succesvol geweest. Gezinnen in problemen zijn goed geholpen, het nieuwe instrumentarium is getest en fijngeslepen, en de samenwerking en afstemming tussen de verschillende partners is sterk verbeterd. Dat zijn de conclusies van het evaluatierapport dat in Venlo is gepresenteerd.

Tijdens de pilot is in Venlo veel ervaring opgedaan met het realiseren van een juist en tijdig hulpaanbod voor daders, slachtoffers en kinderen. De belangrijkste conclusies uit het evaluatierapport zijn:
- Er zijn in totaal twaalf huisverboden uitgereikt;
- Het huisverbod kan problematische gezinssituaties openbreken, het huisverbod is een effectieve stok achter de deur, daders accepteren eerder hulp;
- Goede regie wordt door hulpverleningsorganisaties gezien als absolute voorwaarde voor effectieve hulpverlening. Bij voorkeur heeft de gemeente de regierol;
- De burgemeester is het juiste, neutrale bestuursorgaan om de bevoegdheid te hebben een huisverbod op te leggen. De burgemeester van Venlo was actief betrokken bij de pilot;
- De nieuwe aanpak huiselijk geweld met casemanagement (het Venlose model) bleek cruciaal bij het slagen van hulpverleningstrajecten en is met enthousiasme door de ketenpartners ontvangen.

De gebruikte methodiek is ontwikkeld door de Mutsaersstichting: een systemische benadering (het gezin als systeem) waarbij de focus op het hele gezin ligt en niet alleen op de dader of het slachtoffer, in combinatie met een casemanager die bovenop de zaak zit en niet achter zijn bureau blijft zitten maar bij de gezinnen thuis komt. Bemoeizorg in optima forma.

Deze werkwijze is ook na de pilot voortgezet. De aanpak kost voor alle partners extra geld en inzet van mensen. Het signaal is naar Den Haag afgegeven dat er extra middelen nodig zijn om deze succesvolle aanpak ook in de toekomst te kunnen blijven inzetten.

In de periode februari-november 2007 is in Venlo, Groningen en Amsterdam-Noord de wet tijdelijk huisverbod in een pilot getest. Deze wet maakt het mogelijk om (potentiële) plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit huis te plaatsen om escalatie van geweld te voorkomen. Er wordt een periode van rust gecreëerd waarin de hulpverlening kan starten. Binnen 48 uur is er een integraal hulpaanbod voor dader, slachtoffer en eventuele kinderen.

De wet gaat naar verwachting per 1 september 2008 in heel Nederland in.
Provincie:
Tag(s):