maandag, 2. maart 2009 - 13:28

Geleidelijke opheffing opnamestop tbs-kliniek Oldenkotte

Rekken

Het wordt mogelijk om tbs-patiënten over te plaatsen tussen enerzijds Forenisch Pychiatrisch Centrum (FPC) Oldenkotte en andere fpc’s. Dat heeft staatssecretaris Albayrak van Justitie maandag 2 maart aan de Tweede Kamer geschreven bij de aanbieding van de vierde voortgangsrapportage Plan van aanpak TBS. Er zullen echter nog geen nieuwe tbs-ers in Oldenkotte geplaatst worden.

Sinds 1 juli 2008 zijn er in FPC Oldenkotte verschillende positieve veranderingen doorgevoerd. De personele bezetting is verbeterd. De onderlinge communicatie binnen de kliniek is verbeterd. Daarnaast zijn de noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd in de organisatiestructuur.

Voorts is het toezicht op en uitvoering van het verlofbeleid aangescherpt. Verder zijn verschillende maatregelen gericht op verdere verbetering van het behandelklimaat en de organisatie in FPC Oldenkotte ingezet.

Op basis hiervan acht staatssecretaris geleidelijke opheffing van de opnamestop per 1 april 2009 verantwoord. Dit betekent dat per 1 april het overplaatsen van tbs-gestelden tussen FPC Oldenkotte en andere fpc’s mogelijk wordt. Hervatting van de opname van nieuwe tbs-gestelden wordt vooralsnog aangehouden.

Een evaluatie zal de basis zijn voor een besluit over de volledige opheffing van de opnamestop. “De geleidelijke opheffing van de opnamestop draagt naar mijn mening bij aan het verder normaliseren van de situatie in Oldenkotte�, aldus staatssecretaris Albayrak.

Plan van aanpak TBS
Uit de vierde voortgangsrapportage Plan van aanpak TBS blijkt dat veel maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd. In de afgelopen periode zijn de volgende aanbevelingen van de Commissie Visser volledig gerealiseerd :
- Het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVt) is volledig operationeel en is onafhankelijk gepositioneerd. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan het verhogen van de kwaliteit van de verlofverlening aan tbs-gestelden.
- Het beleidskader longstay forensische zorg is afgerond. De verwachting is dat door de aangebrachte differentiatie een betere balans tussen zorg en beveiliging aan tbs-gestelden in de longstay geboden kan worden.
- De onderzoeksprogrammering die er op gericht is de tbs meer ‘evidence based’ te maken, is gereed. Er is gestart met de uitvoering van dit programma.
Provincie:
Tag(s):