dinsdag, 22. november 2011 - 20:46

Drenthe moet ambities natuur drastisch bijstellen

Regio

Minimale financiën, overdracht van taken en de regie op beheer en inrichting van het platteland zijn de ingrediënten van het onderhandelingsakkoord natuur tussen Rijk en provincies.

Juist voor een plattelandsprovincie als Drenthe is dit een hard gelag. Desondanks wil Drenthe zijn ambities voor natuur en landschap overeind houden, waarbij de consequentie is dat nieuwe ontwikkelingen veel
langer op zich laten wachten. GS stemmen dan ook onder voorwaarden in.

Gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) was één van de onderhandelaars namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) met staatssecretaris Bleker: “Het Rijk moet zwaar bezuinigen, maar had ook andere keuzes kunnen maken. De uitkomsten van het natuurakkoord zijn pijnlijk voor de provincies en hebben verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Maar ik ben er van overtuigd dat we het
maximale er uit hebben gesleept. We zullen onze plannen drastisch moeten bijstellen en kunnen onze ambities in een veel lager tempo realiseren. Met veel creativiteit en in samenwerking met onze maatschappelijke partners, zullen we er alles aan doen om de
natuur en het landschap in Drenthe in een goede conditie te houden.”

Door de forse bezuinigingen kan de provincie zich de komende jaren alleen nog richten op internationale doelstellingen: afronding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water. GS hebben daarbij als voorwaarde dat de provincie niet aansprakelijk is voor het niet halen van deze internationale verplichtingen, voor zover het Rijk daar geen middelen voor beschikbaar heeft gesteld.

Tot nu toe was in Drenthe jaarlijks circa 28 miljoen euro beschikbaar in de bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk gebied 2007-2013 (ILG). Daarvan was circa 17 miljoen bestemd voor verwerving en inrichting. In het akkoord is nu geen geld meer opgenomen voor nieuwe ontwikkelingen, maar kan geput worden uit een zogenoemde ‘grond-voor-grond-voorraad’. Munniksma vindt het een hard gelag dat in
die ontwikkeling nu het mes wordt gezet. Toch zien GS perspectief: Door in te stemmen met het akkoord ontstaat wel weer de mogelijkheid om investeringen in hetlandelijk gebied te doen. Deze waren vanaf oktober 2010 stop gezet in afwachting van een landelijk akkoord. GS stellen als voorwaarde dat de aangegane verplichtingen (ruim 31 miljoen euro) voor aankoop van grond en inrichting van de EHS, landelijk worden vergoed uit de ‘grond-voor-grond-voorraad’. Afhankelijk van wat dan nog resteert in de landelijke ‘grond-voor-grond-voorraad’, moeten daarnaast nog nieuwe
plannen opgepakt worden, die voor Drenthe zeer marginaal zullen zijn.

Drenthe had jaarlijks circa 8,5 miljoen euro beschikbaar voor beheer. Landelijk is nu voor het beheer van alleen de EHS 100 miljoen euro beschikbaar. Bij de verdeling van het beheergeld is de voorwaarde van de provincie dat dit plaatsvindt op basis van de bestaande hectares natuur, omdat Drenthe een relatief groot aandeel natuur heeft. Met de toevoeging van het beheer van Staatsbosbeheer vanaf 2014, kunnen de beheerkosten in Drenthe oplopen tot circa 16 miljoen euro per jaar.

Gedeputeerde staten pleiten voor een bedrag van 14 miljoen euro per jaar voor beheer. In de voorjaarsnota en de begroting is al rekening gehouden met de verwachte gevolgen van het Regeerakkoord. “Als die bedragen ook de komende tijd in Drenthe beschikbaar blijven, dan kunnen we nog steeds genieten van de bestaande natuur, ook al zullen nieuwe dingen mondjesmaat van de grond komen”, aldus Munniksma.

Zaken als Nationale Parken, landschapsonderhoud, schaapskuddes, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid zijn helemaal ongewis. Juist op die terreinen trekt het Rijk zich volledig terug. Het gaat in Drenthe om een bedrag van ruim 3 miljoen euro per jaar. Munniksma: “Dat is zorgelijk. Nieuwe taken, maar geen geld,
terwijl deze zo bepalend zijn voor een toeristische en economisch sterke
plattelandsprovincie als Drenthe. Ik realiseer me daarbij ook dat de provincie de bezuinigingen van het Rijk niet zo maar kan opleggen aan Drentse instellingen, terwijl een aantal van die taken voor Drenthe uitermate belangrijk zijn”. In het voorjaar 2012 wordt aan Provinciale Staten een voorstel gedaan hoe hier in de toekomst mee om te
gaan. Gedeputeerde staten leggen het onderhandelingsakkoord natuur met een positief advies -onder opschortende voorwaarden- voor aan Provinciale Staten op 21 december 2011.
Provincie:
Tag(s):