zondag, 25. september 2011 - 19:24

Marktpartijen: IJmeerverbinding kan goedkoper

Lelystad

Drie (inter)nationale consortia hebben op 23 september 2011 voorstellen gepresenteerd waarin de aanleg van de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere veel goedkoper is dan oorspronkelijk was geraamd. Dit heeft de provincie Flevoland laten weten.

Het oorspronkelijk geraamde bedrag, van 4,5 miljard voor een brug en 5,6 miljard voor een tunnel, wordt in de voorstellen met circa 2 miljard gereduceerd.

Alle drie de consortia - Jacobs/APPM/Posad, Movares en Mott MacDonald/MNO Vervat BV - geven aan dat een metro een betere oplossing is dan een trein, die in de oorspronkelijk plannen was opgenomen.

In de voorstellen zitten twee ontwerpen voor een brug en twee verschillende tunnelopties. Of de aanleg van een IJmeerverbinding in de toekomst mogelijk is, zal eind 2012 blijken als het kabinet een voorkeursbesluit neemt in de concept-Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer. Naast een IJmeerverbinding werkt het kabinet ook een alternatief via de bestaande Hollandse Brug uit.

Internationaal concurrerende topregio
De Noordelijke Randstad moet zich verder ontwikkelen tot internationaal concurrerende Europese topregio. In november 2009 heeft het toenmalige kabinet in de RAAM-brief (Rijksbesluiten Amsterdam Almere Markermeer) gekozen voor een drievoudige ambitie op het gebied van natuur, bereikbaarheid en verstedelijking.

Daarbij werd gekozen voor een westelijke ontwikkeling van Almere inclusief een openbaar vervoerverbinding tussen Amsterdam en Almere, mits de budgettaire consequenties aanzienlijk worden beperkt en de kosten/batenratio substantieel verbetert. Bij het uitvoeren van de optimalisatie-opdracht is de innovatiekracht en expertise van (inter)nationale marktpartijen betrokken.

In maart van dit jaar selecteerde de Werkmaatschappij Almere-Amsterdam, die verantwoordelijk is voor optimalisatie van de plannen, drie marktpartijen op basis van hun visie op de IJmeerverbinding. In de afgelopen maanden hebben de drie partijen hun voorlopige plannen verder uitgewerkt.

Er werden slechts enkele voorwaarden aan de opdracht gesteld: dagelijks moeten minimaal 40.000 reizigers gebruik kunnen maken van de verbinding en moet er een directe verbinding zijn van station Amsterdam-Zuid naar Almere, met IJburg en Almere Pampus als essentiële stops en een overstap op de Flevolijn. Ook moeten de plannen voorzien in de woningbouwopgave aan de westkant van Almere (25.000 tot 35.000 woningen).

Vervolg
Ook de andere drie werkmaatschappijen (Markermeer IJmeer, Almere-Oosterwold en Almere- Centrum-Weerwater) zullen de komende weken hun optimalisaties bekend maken. Zo is de verwachting dat de verbetering van de ecologie in het Markermeer en IJmeer ook goedkoper en efficiënter kan.

De optimalisaties van de vier werkmaatschappijen worden samengebracht in de notitie ‘Kansrijke Oplossingen’ die in december aan minister Schultz wordt aangeboden. Deze notitie wordt opgesteld ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (AAM). Op grond hiervan neemt het kabinet eind 2012 een voorkeursbesluit, dat zal worden verwerkt in de Rijksstructuurvisie.

Gedeputeerde RRAAM Flevoland, Anne Bliek. “Dit zijn hoopgevende resultaten voor de IJmeerlijn en het is nog maar het resultaat van één van de vier werkmaatschappijen! Zowel investeren in de bereikbaarheid als in de ecologie zijn belangrijke voorwaarden om de regionale economie te kunnen versterken. De realisatie van de drievoudige schaalprong: een sprong voorwaarts in het ecologische, stedelijke en infrastructurele systeem van de Noordelijke randstad komt steeds dichterbij.”
Provincie:
Tag(s):