vrijdag, 27. november 2015 - 14:28 Update: 27-11-2015 14:53

Afspraken gemaakt over nieuwbouw sobere huisvesting voor 14.000 vluchtelingen

Afspraken gemaakt over nieuwbouw sobere huisvesting voor 14.000 vluchtelingen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Gemeenten gaan voor 14.000 asielzoekers met een verblijfstatus extra nieuwe, sobere, kleinschalige huisvesting bouwen om de stroom vluchteling een onderdak te kunnen bieden. Dit hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), De koepelorganisatie van de twaalf provincies van het Internationaal Provinciaal Overleg (IPO) en het kabinet afgesproken.

De nieuwe afspraken zijn gemaakt om de problemen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie in verband met de verhoogde asielstroom waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen. De problemen spelen voornamelijk op lokaal niveau, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid deze op te lossen. 

Daarom start er een intensieve en blijvende samenwerking tussen Rijk, gemeenten en provincies op nationaal en regionaal niveau. De gekozen oplossingen zijn sober en rechtvaardig, waarbij de kosten voor de maatschappij zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Doorstroming vergunninghouders

Voor de korte termijn is het van belang dat de doorstroming van zogeheten vergunninghouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, vanuit de asielzoekerscentra (AZC’s) naar huisvesting in de gemeenten op gang komt en er rust ontstaat. 

Veel vergunninghouders houden plekken bezet waar het COA nieuwe asielzoekers zou willen plaatsen, die nu eerst in (nood)opvanglocaties moeten worden ondergebracht. Het Rijk en de andere overheden hebben afspraken gemaakt deze groep spoedig te huisvesten, onder de randvoorwaarden dat dit niet mag leiden tot verdringing van de woningzoekenden in de sociale huursector en dat de extra kosten moeten worden beteugeld.

Nieuwbouw huisvesting

Voor in totaal 14.000 vergunninghouders kan er daarom, als de lokale omstandigheden erom vragen, sobere , kleinschalige huisvesting bovenop de huidige woningvoorraad gebouwd worden: voor het realiseren daarvan is een subsidie voor de verhuurder beschikbaar.

Vergunninghouders kunnen in onzelfstandige woonruimtes worden ondergebracht, waarbij vergunninghouders (tenminste 4 met elkaar) voorzieningen delen. Daarbij geldt de kostendelersnorm voor de bijstand en is er geen recht op huurtoeslag.
Het Rijk maakt het verhuren van leegstaande rijkspanden mogelijk voor een periode van 10 jaar. 

Verhuurders krijgen subsidie om panden geschikt te maken voor bewoning. Corporaties mogen onder voorwaarden diensten leveren in gebouwen die door anderen ter beschikking zijn gesteld.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: