zondag, 24. april 2016 - 11:04

Bussemaker neemt maatregelen voor betere toegankelijkheid mbo

Bussemaker neemt maatregelen voor betere toegankelijkheid mbo
Den Haag

Studenten met de juiste vooropleiding krijgen het recht om toegelaten te worden op een mbo-opleiding van hun keuze. De aanmelddatum voor het mbo wordt 1 april. Studenten die zich uiterlijk op die datum hebben aangemeld krijgen recht op een studiekeuzeadvies. Mbo-studenten krijgen binnen een jaar een bindend studieadvies.

Met de maatregelen die minister Bussemaker neemt in het wetsvoorstel ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ krijgen mbo’ers betere begeleiding bij de overstap van vmbo naar mbo. Te veel scholieren vallen bij de overgang tussen vmbo-mbo nog uit, tijdens het zogeheten ‘zomerlek’, of in het eerste mbo-jaar.

De maatregelen zijn cruciaal voor het streven van minister Bussemaker om de overgangen tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs te verbeteren. ,,Te vaak nog zien we leerlingen stranden omdat zij niet goed de weg weten in ons stelsel, niet goed begeleid worden bij de overstap of gewoon geweigerd worden zonder dat ze weten waarom. Ik wil die drempels wegnemen, omdat elk talent dezelfde kans moet krijgen’’, aldus Bussemaker.

Onterechte drempels wegnemen

Met het wetsvoorstel krijgen studenten het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding van hun keuze, mits zij de juiste vooropleiding hebben. Nu is dat nog niet wettelijk geregeld waardoor er onduidelijkheid over de toelating kan ontstaan of zelfs onterechte of subjectieve drempels worden opgeworpen die tot weigering kunnen leiden.

Alleen in uitzonderlijke, en nauw omschreven, gevallen kunnen studenten straks worden geweigerd, bijvoorbeeld als een opleiding te veel aanmeldingen krijgt. Ook zijn aanvullende toelatingseisen (bijvoorbeeld voor een sportopleiding) mogelijk en kunnen studenten worden geweigerd die geen kwalificatie meer hoeven te halen en al voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen of na zes jaar nog geen mbo-diploma hebben gehaald.

Bewustere studiekeuze

Door de aanmelddatum op 1 april vast te stellen, worden studenten gedwongen eerder en daardoor een bewustere studiekeuze te maken. In het hoger onderwijs, waar dit al gebeurt, leidt dit tot hoger studiesucces. Als studenten zich uiterlijk 1 april aanmelden, hebben zij recht op studiekeuzeadvies bij de mbo-opleiding van hun keuze. Ook dat vergroot de kans dat een student zijn opleiding met goed gevolg doorloopt.

Vroege aanmelding maakt het ook mogelijk om studenten die zich niet hebben aangemeld, snel op te sporen en te begeleiden bij de overstap naar het mbo. Nu vallen nog veel leerlingen uit door dit ‘zomerlek’.

Sluitstuk van het pakket aan maatregelen is het bindend studieadvies binnen het eerste jaar. Als blijkt dat mbo-studenten niet de juiste studiekeuze hebben gemaakt, houden zij recht op toelating tot een andere opleiding.

Categorie:
Provincie: