woensdag, 1. juni 2016 - 8:49 Update: 01-06-2016 19:18

'Omwonenden windparken voelen zich niet serieus genomen'

VEH: Omwonenden windparken voelen zich niet serieus gehoord
Foto: Archief EHF
Amersfoort

Het overgrote deel van de omwonenden van te bouwen windturbineparken vindt dat ze niet serieus genomen wordt bij de planvorming en inspraak. Slechts een schamele 11 procent is hier wel positief over, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder omwonenden van grote windturbine locaties.

'Dit kan zo niet langer', zegt Rob Mulder, directeur van Vereniging Eigen Huis. 'Hoewel alle partijen, dus ook overheid, initiatiefnemers, projectontwikkelaars en milieuorganisaties belang hebben bij een zo groot mogelijk draagvlak, komt inspraak vaak niet van de grond. We gaan daarom een handje helpen."

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) en Vereniging Eigen Huis slaan de handen ineen om - op basis van praktijkervaringen van de achterban - te komen tot een "participatiewijzer windenergie'. Het gaat om een gereedschapskist met randvoorwaarden en praktische mogelijkheden om burgers actief te betrekken bij de planvorming en invloed te geven op de besluitvorming.

Omdat er geen sprake meer kan zijn van vrijblijvendheid gaan we met deze participatiewijzer naar de politiek om af te dwingen dat gemeenten, exploitanten etc. er per direct mee aan de slag moeten en verankerd wordt in de Omgevingswet.

Vereniging Eigen Huis deed onderzoek onder 3660 leden die in de omgeving wonen van één van de gebieden die in de structuurvisie Windenergie op Land zijn aangewezen als locatie voor grote windparken. Twee derde van de ondervraagden geeft aan niet vanaf de beginfase van de plannen voor windturbines door overheid of initiatiefnemers goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen.

De komst van het windpark in de omgeving wordt door de ondervraagden met gemengde gevoelens bekeken: Bijna 40 procent staat negatief tegenover de komst, een kwart bekijkt de komst positief. Over windenergie in algemene zin is een ruime meerderheid wel positief of zelfs zeer positief.

Er zijn dus grote mogelijkheden om te winnen aan acceptatie en zelfs draagvlak door meer recht te doen aan de belangen van omwonenden. NLVOW en leden van Vereniging Eigen Huis weten uit ervaring waar de belangen van de omwonenden nu in het gedrag komen, wat kan bijdragen aan acceptatie en wat juist niet.

"Dat omwonenden zich nu door dossiers van 4000 pagina's moeten ploeteren om te weten hoe de plannen nou echt in elkaar steken slaat natuurlijk nergens op", aldus Rob Mulder. "Onze ambitie is hieraan een einde te maken en te zorgen van een burgervriendelijke aanpak waarbij de burger een positie heeft en zich gehoord voelt."

Categorie:
Provincie: