zaterdag, 7. juli 2018 - 10:03 Update: 07-07-2018 10:17

Kabinet pakt stankoverlast veedichte gebieden aan

Kabinet pakt stankoverlast veedichte gebieden aan
Foto: Archief EHF
Den Haag

De stankoverlast, die gepaard gaat met varkenshouderijen in zogenoemde veedichte gebieden, wordt door het kabinet aangepakt door een flinke stap te zetten in het verbeteren van de leefomgeving. Dit heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Hulp varkenshouders

Varkenshouders die willen stoppen worden ondersteund en toekomstgerichte veehouders worden geholpen dat op een duurzame manier te doen. Hierdoor wordt de geuroverlast verminderd en neemt het aantal varkens af. Het kabinet trekt hier € 200 miljoen voor uit. 

'Samen aanpakken'

‘We zien dat in diverse delen van het land enerzijds discussies ontstaan over hoe om te gaan met geuroverlast in veedichte gebieden en anderzijds de varkensboeren klem zitten met hun bedrijf. Het kabinet kiest ervoor dit samen met provincies, gemeenten en de sectorpartijen aan te pakken', stelt minister Carola Schouten in de brief.

'Meerdere slagen tegelijk'

'Met de sanering en verduurzaming slaan we meerdere slagen tegelijk: we ondersteunen varkensbedrijven die willen stoppen, we stimuleren innovaties en investeringen in nieuwe stalsystemen die de uitstoot van stoffen zoals methaan, fijnstof en ammoniak voorkomen, we werken aan de verdere verduurzaming en we verbeteren de leefomgeving rond veehouderijen. We zullen de varkenshouders die willen stoppen zo goed mogelijk ondersteunen en helpen toekomstgerichte veehouders met de innovaties die ze willen doorvoeren', aldus Schouten.

Ondersteunen van stoppende varkenshouders

De aanpak van de problemen in veedichte gebieden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, regionale overheden, ketenpartijen en banken. Het kabinet reserveert 120 miljoen voor de sanering. Naast sanering en verduurzaming zijn ook maatregelen nodig die voorkomen dat bedrijven en stallen leeg komen te staan. Verrommeling van het platteland moet worden voorkomen. Er wordt gedacht aan ondersteuning op het gebied van herbestemming van de grond met eventueel aanvullende instrumenten voor sloop en asbestsanering, schuldsanering, begeleiding van werk naar werk en scholing. De betrokken partijen stellen hiervoor menskracht en middelen beschikbaar.

Investeren in de stal van de toekomst

Er wordt flink geïnvesteerd in de stal van de toekomst. In deze stallen moeten systemen komen die ervoor zorgen dat de uitstoot van de schadelijke stoffen en de geuroverlast worden verminderd om de leefomgeving in veedichte gebieden te verbeteren. Voor de ontwikkeling in nieuwe technieken  is in totaal 60 miljoen beschikbaar, € 40 miljoen voor de varkenshouderij, € 15 miljoen voor de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De coalitie Vitalisering Varkenshouderij neemt in samenwerking met de overheden, het initiatief voor een meerjarig  innovatie- en investeringsprogramma voor de Varkensstal van de toekomst. Hiervoor stellen zij, naast de extra rijksmiddelen, de komende jaren minimaal € 40 miljoen beschikbaar.

Hoofdlijnenakkoord

Deze aanpak is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord warme sanering Varkenshouderij. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal deze hoofdlijnen samen met de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ketenpartijen van de coalitie Vitalisering Varkenshouderij, (te weten de POV, de Rabobank, VION, Agrifirm, Forfarmers, Topigs-Norsvin) komend najaar concretiseren. Het is de verwachting de regelingen de eerste helft van 2019 te publiceren.

Categorie:
Provincie: