zaterdag, 14. juli 2018 - 10:12 Update: 14-07-2018 10:25

OM stelt geen nader strafrechtelijk onderzoek in rond schenking appartement Pechtold

OM stelt geen nader strafrechtelijk onderzoek in rond schenking appartement Pechtold
Foto: D66
Scheveningen

Er wordt door het Openbaar Ministerie (OM) geen nader strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar aanleiding van de ruim 200 aangiftes tegen Alexander Pechtold, tegen een notaris en een taxateur. Dit heeft het OM bekendgemaakt.

Appartement Scheveningen

'De aangiftes waren van internet gedownload en ingestuurd naar zowel het OM als het ministerie van Justitie en Veiligheid en hielden verband met de schenking van een Schevenings appartement aan de heer Pechtold begin 2017 door een bevriende Canadese oud-diplomaat. Er is onder andere aangifte gedaan van ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en belastingontduiking', aldus het OM.

'Geen vermoeden strafbaar feit'

De aangiftes die betrekking hebben op het deel van ambtelijke corruptie zijn beoordeeld door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Het OM is namelijk niet bevoegd om aangiftes van ambtsmisdrijven tegen bewindslieden en Kamerleden te beoordelen. Het OM heeft zich wel gebogen over de andere feiten die genoemd zijn in de aangiftes, namelijk valsheid in geschrifte en belastingontduiking. Het OM komt na bestudering van de stukken tot de conclusie dat er geen vermoeden is van een strafbaar feit.

'Te laag getaxeerd'

Volgens de aangevers zou er bij het opmaken van het taxatierapport en de akte wegens schenking van een appartementsrecht valsheid in geschrifte zijn gepleegd. De waarde van het appartement zou door de taxateur te laag zijn ingeschat. Daarnaast zou er ten onrechte een recht van gebruik en bewoning ten behoeve van de schenker opgenomen zijn in de akte. Dit hield in dat schenker bij leven nog recht heeft op gebruik en bewoning van het appartement, maar dat na diens overlijden het volle eigendom overgaat op de heer Pechtold.

Onvoldoende aanknopingspunten

Zowel de taxatiewaarde als het recht van gebruik en bewoning is van invloed bij de bepaling van de hoogte van de overdrachtsbelasting. De aangevers zijn daarom van mening dat de vermeende valsheid in geschrifte heeft geleid tot een onjuiste, te lage, belastingaangifte. De aangiftes bevatten onvoldoende aanknopingspunten om tot het oordeel te komen dat sprake is van een te lage taxatiewaarde. Het enkele feit dat de getaxeerde waarde lager is dan de door aangever gesuggereerde marktwaarde, betekent nog niet dat de getaxeerde waarde vals is.

Niet in strijd met wet

Het recht tot gebruik en bewoning levert naar het oordeel van het OM geen strafbaar feit op. Het is in beginsel aan schenker en ontvanger zelf om met elkaar de schenking vorm te geven. Deze partijen bepalen zelf welke voorwaarden voor het gebruik hieraan verbonden zijn. Die voorwaarden mogen niet in strijd met de wet zijn, maar daarvan is hier niet gebleken.

Alles afwegende oordeelt het OM dat er onvoldoende feiten en omstandigheden zijn die leiden tot een verdenking van een strafbaar feit. Er zijn geen aanknopingspunten voor een opsporingsonderzoek. De betrokkenen zijn van deze beslissing op de hoogte gesteld.

Categorie:
Provincie: