maandag, 22. oktober 2018 - 15:47 Update: 22-10-2018 22:29

Defensie gaat weer met 'scherp' schieten

Defensie gaat weer met 'scherp' schieten
Foto: Pixabay
Den Haag

Defensie gaat haar voorraden, waaronder die van de munitie, verhogen. Dit heeft staatssecretaris van Defensie Visser maandag in een brief aan de Tweede kamer geschreven.

Noodzaak

'De Defensienota 2018 benadrukt dat de wereld onveiliger is geworden, met uiteenlopende, complexe en onvoorspelbare dreigingen. Dit heeft invloed op de wijze waarop Defensie de drie hoofdtaken kan uitvoeren. Dit zijn, zoals bekend:  1) de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied; 2) de bevordering van de internationale rechtsorde; en 3) de ondersteuning van civiele autoriteiten', zo schrijft Visser. 

Voorraden

'Door de toenemende spanningen aan de randen van de EU en het NAVO-bondgenootschap is, zonder afbreuk te willen doen aan het belang van de tweede en de derde hoofdtaak, vooral de eerste hoofdtaak van Defensie steeds prominenter geworden. Defensie moet daarom anticiperen op een grotere inzet van onze krijgsmacht, door het garanderen van inzetvoorraden en door robuustere voorraden voor gereedstelling aan te houden', aldus Visser.

Munitie

Deze voorraden beslaan een breed scala aan artikelen, verdeeld in acht operationele assortimenten: munitie, bedrijfs- en brandstoffen, operationele infrastructuur, geneeskundige verbruiksartikelen, operationele rantsoenen, disposables (artikelen voor eenmalig gebruik), reservedelen voor operationeel optreden, alsmede kleding en uitrusting. 

Buitenlandse missies

Na een tijd waarin de voorraden zeer beperkt waren, investeert Defensie nu in eerste instantie vooral om de voorraden voor de tweede hoofdtaak op niveau te brengen, oftewel de voorraden voor buitenlandse missies. Daarbij is nog veel achterstand in te lopen. Tegelijkertijd wordt bezien of, als vervolgstap, Defensie kan voorzien in voldoende voorraad voor de eerste hoofdtaak: de bondgenootschappelijke verdediging. Het traject om de voorraden voor de eerste hoofdtaak op voldoende niveau te krijgen bestaat uit meerdere stappen.

Eerste stappen invulling tweede hoofdtaak

In 2009 is het eerste Beleidskader Inzetvoorraden (BKI) opgesteld inclusief de bijbehorende normen voor de hoogte van de voorraden. Dit is gebeurd met de tweede hoofdtaak als uitgangspunt. Vanwege budgettaire beperkingen kon Defensie pas in 2016 voor het eerst substantieel extra investeren. Daarbij kregen de voorraden voor lopende en voorziene missies en voor snel inzetbare capaciteiten prioriteit. Vanwege de voorraadtekorten en financiële schaarste vanuit het verleden was echter ook veel achterstand weg te werken. Dit na-ijlen van achterstanden werkt tot op de dag van vandaag door in nagenoeg alle assortimenten.  

Als tweede stap werkt Defensie inmiddels hard aan het op niveau brengen van de voorraden die nodig zijn voor de tweede hoofdtaak conform dat beleidskader. Defensie zet daarin concrete stappen. Zo is de voorraad operationele rantsoenen op niveau gebracht, evenals het grootste deel van de geneeskundige verbruiksartikelen. 

Vervanging gevechtsuitrusting

Met de gestarte projecten ‘Defensie Operationeel Kledingsysteem’ (DOKS) en ‘Vervanging gevechtsuitrusting’ wordt geïnvesteerd in basispakketten kleding en uitrusting voor zowel de eerste als de tweede hoofdtaak. Ook het verhogen van voorraden voor operationele infrastructuur en munitie sluit hierbij aan. In deze tweede stap worden ook de voorraden bedrijfs- en brandstoffen en reservedelen aangevuld.

Vervolg

Met deze maatregelen realiseert Defensie belangrijke verbeteringen. Om de huidige dreiging beter het hoofd te kunnen bieden, zal Defensie eind 2018 beginnen met de actualisatie van het BKI. Dit gebeurt mede op basis van de eisen die de NAVO aan ons stelt op het gebied van strategische voorraden. 

Nieuwe normen vanaf 2019

Op basis van dit geactualiseerde beleid stelt Defensie vanaf 2019 nieuwe normen vast voor de eerdergenoemde operationele assortimenten. Een inventarisatie van de bestaande voorraden laat vervolgens zien waaraan tekorten bestaan. Het vergt afzonderlijke besluitvorming of deze behoeften ook kunnen worden vervuld. De vervulling van de behoeften verloopt daarna volgens de procedures van het Defensie Materieelproces. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):