vrijdag, 24. mei 2019 - 8:43

SER: Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders

SER: Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders
Foto: SXC
Den Haag

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad.

Vandaag verschijnt het SER-rapport ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’. De raad agendeert daarin de beperkte arbeidsparticipatie van statushouders. Een kwart van degenen die in 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft betaald werk gevonden. Twee derde van deze statushouders is afhankelijk van een bijstandsuitkering.

“In een aantal gemeenten, regio’s en sectoren zien we veelbelovende praktijken, maar die kennis wordt nog steeds onvoldoende gedeeld. Te veel vluchtelingen staan daardoor aan de zijlijn. Het wordt tijd dat we de opgebouwde kennis over effectieve interventies ook daadwerkelijk gebruiken en verder verspreiden naar andere gemeenten en regio’s, ook ten behoeve van andere kwetsbare groepen”, aldus Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

Lokaal maatwerk

Juist nu de arbeidsmarkt grote kansen biedt voor mensen die moeilijk aan werk komen, zijn er volop kansen voor statushouders. Maar dit vraagt wel om een op maat gesneden ondersteuning. Dit betekent dat gemeenten vroeg met de (arbeids-)integratie moeten beginnen en ondersteuning moeten bieden die toegespitst is op de behoeften en mogelijkheden van statushouders. Persoonlijke begeleiding is hard nodig en taal moet in combinatie met participatietrajecten worden aangeboden. De hulp zal zo nodig ook langdurig moeten worden geboden. Statushouders moeten binnen gemeenten een beroep kunnen doen op voldoende deskundigheid om specifieke problemen te kunnen oplossen. Bundeling van kennis en structureel overleg binnen en buiten de gemeente is daarbij gewenst en draagt bij aan een grotere kwaliteit van beleid en dienstverlening.

Rijk moet gemeenten voldoende toerusten

De raad spreekt het Rijk erop aan om hindernissen voor lokaal maatwerk en goede regionale samenwerking zoveel mogelijk weg te nemen. Aan het Rijk wordt gevraagd om nadrukkelijk te sturen op de kwaliteit van dienstverlening, een betere kennisinfrastructuur en het structureel beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen aan gemeenten. Binnen de arbeidsmarktregio’s kunnen centrumgemeenten een belangrijke rol spelen in de realisatie van samenwerking en maatwerk. Zij hebben de juiste schaal en capaciteit om aanvullende ondersteuning te organiseren die op lokale situaties is toegesneden. Ook de sociale partners zijn bereid een belangrijke rol te spelen in het realiseren van een verbeterde ondersteuning van statushouders.

SER-aandacht voor integratie statushouders

Het is niet de eerste keer dat de SER aandacht vraagt voor de maatschappelijke integratie van statushouders. In twee eerdere SER-Signaleringen heeft de raad succesvolle praktijkvoorbeelden ontsloten. Via de website werkwijzervluchtelingen.nl levert de SER een bijdrage aan de verdieping en deling van kennis. Deze verkenning is voorbereid door de SER-werkgroep Vluchtelingen en werk, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Geert ten Dam en wordt op 24 mei 2019 in de Sociaal-Economische Raad vastgesteld.

Categorie:
Provincie: