vrijdag, 21. juni 2019 - 9:38

Nog teveel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

Foto van bespuiten land met bestrijdingsmiddelen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald. Dit blijkt uit het PBL-onderzoek ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’ waarin het nationale gewasbeschermingsbeleid is geëvalueerd. Telers, afnemers van producten en leveranciers zijn er onvoldoende in geslaagd om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Er is privaat én publiek beleid nodig dat het routinematig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stopt en alternatieven stimuleert.

Met maatregelen uit de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst wil het kabinet de gewasbeschermingspraktijk verder verduurzamen, met als doel om in 2023 te voldoen aan de internationale eisen voor milieu, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. De PBL-publicatie Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd is de tussenevaluatie van de nota over het tijdvak 2013-2018.

Op een aantal terreinen blijkt de trend positief, maar de meeste tussendoelen uit de nota zijn niet gehaald. De biodiversiteit in het agrarisch gebied gaat achteruit.

Voedsel is veiliger geworden

De Europese Unie bepaalt hoeveel resten gewasbeschermingsmiddelen (residu) er in het voedsel mogen zitten. Sinds 2010 neemt het aandeel overschrijdingen van deze Europese normen in het Nederlandse voedselpakket af. Deze afname geldt vooral voor in het buitenland geproduceerd voedsel. Voor Nederlandse voedselproducten was dit aandeel al laag. Met ander woorden: ons voedsel is veiliger geworden.

Waterkwaliteit onvoldoende verbeterd

In 2017 is het aandeel gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) met 15% afgenomen ten opzichte van 2013; de doelstelling van de nota om het aantal overschrijdingen met 50% te verminderen is niet gehaald.

De normoverschrijdingen worden onder andere veroorzaakt doordat de Europese normen die bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt soepeler zijn dan de KRW-normen. Bovendien zijn er onvolkomenheden in de Nederlandse toelatingsprocedure en gebruiken niet alle telers gewasbeschermingsmiddelen volgens het voorschrift.

Categorie:
Provincie: