vrijdag, 4. oktober 2019 - 16:46 Update: 04-10-2019 16:55

Afgeschakelde verbrandingslijnen AEB binnenkort weer in bedrijf

storthal-afval-aeb
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het herstel van het Amsterdamse afvalenergiebedrijf AEB zet sneller door dan verwacht.' Alle seinen staan op groen om binnenkort weer twee verbrandingslijnen in te schakelen. Er wordt hard gewerkt om later dit jaar ook de overige twee lijnen weer operationeel te krijgen. Daarmee worden de financiële waarde en de gezondheid van het bedrijf vergroot', zo heeft het College van B&W vrijdag laten weten in een voortgangsbrief aan de gemeenteraad.

Dijksma

Wethouder Sharon Dijksma: 'Het is mooi nieuws dat AEB er beter voor staat dan in de zomer. De huidige stand van zaken biedt ons de rust en tijd om de waarde van het bedrijf verder toe te laten nemen en de volgende stappen in het proces voor te bereiden.'

Inzet medewerkers AEB 

Wethouder Marieke van Doorninck: 'De hele zomer is samen met AEB hard gewerkt om de continuïteit van de publieke diensten, afvalverwerking en warmtelevering, voor de Amsterdammer te garanderen. Dat het bedrijf er beter voor staat is ook wat dat betreft goed nieuws en is mede een verdienste van de onverminderde inzet van de medewerkers van AEB. Daarvoor wil het college de medewerkers en directie van het bedrijf bedanken.'

45 miljoen euro extra steun

Gezien de huidige situatie van de onderneming acht het college het verstandig en verantwoord om in te gaan op het verzoek van AEB om - onder strikte voorwaarden en toezicht - extra financiële steun te verstrekken van € 45 mln. Dat zou komen bovenop het eerder door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 35 mln.

Constructieve gesprekken

Met deze financiële injectie stelt het college AEB in staat om verder te werken aan duurzaam herstel. Ook biedt die steun het college de mogelijkheid en tijd om een goede afweging te maken over wat het beste is voor het bedrijf en de stad op de langere termijn. Positief daarbij is dat de gemeente momenteel constructieve gesprekken voert met de banken over een mogelijke verkoop van bezittingen door AEB. Daarmee komt er meer zekerheid dat de aanvullende steun op korte termijn weer terugkomt naar de gemeente. 

HVC

In de afgelopen weken is gewerkt aan een nadere verkenning van de voorkeursroute om AEB onder te brengen bij de publieke afvalenergiecentrale HVC. In die gesprekken is het niet gelukt om samen tot een werkbare oplossing te komen. HVC zet het grootste deel van zijn verbrandingscapaciteit in voor huishoudelijk restafval dat wordt aangeleverd door de aandeelhouders en bedrijfsafval. De afvalstromen van AEB hebben een andere samenstelling; huishoudelijk afval en bedrijfsafval uit Amsterdam en regiogemeenten vormen slechts een deel van de contractenportefeuille. De verhouding tussen afvalstromen bij AEB past wat het publieke HVC betreft niet bij haar risicoprofiel. Het college heeft waardering voor de constructieve wijze waarop HVC heeft meegedacht over de toekomst van AEB.

Verschillende partijen interesse

Door deze ontwikkelingen is er meer duidelijkheid gekomen over de opties die het college nu heeft. Conform de motie van raadslid Van Dantzig is inmiddels gestart met de voorbereiding van een competitief verkooptraject, waarin private en publieke partijen in concurrentie een bod kunnen doen op het bedrijf of delen daarvan. Uit vooronderzoek door een extern adviesbureau is gebleken dat er voldoende interesse is in de markt. Daarmee is dit een serieuze oplossingsrichting voor het college.
Al voordat HVC afviel als kandidaat is tevens begonnen met een nadere verkenning van de juridische aspecten van drie varianten, te weten het onderbrengen van AEB bij HVC, een onderhandse verkoop aan een private partij en het openbare competitieve verkooptraject (M&A-traject).

Verwerken slib

Het college kiest er nu voor een traject te starten dat leidt tot een competitief verkoopproces voor (delen van) AEB, maar kan het behoud van AEB niet uitsluiten. De komende periode brengt het college in kaart wat de financiële consequenties zijn van de verschillende opties. Daarbij houdt het ook rekening met de inhoudelijke match met de gemeente Amsterdam en de borging van de publieke functies van AEB zoals het verbranden van afval, verwerken van slib en leveren van warmte.

Categorie:
Provincie: