donderdag, 9. april 2020 - 15:25

Onderzoek milieueffecten verbreding A27/A12 Ring Utrecht nog niet compleet

A27
Foto: fbf
undefined

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om de keuze voor het gebruik van een schermwand bij de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht nader te onderbouwen in het milieueffectrapport. Ook de milieugevolgen voor klimaat, natuur en archeologie vragen nog nader onderzoek. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.

Voor een goede en veilige doorstroming op de A27/A12 Ring Utrecht wil minister Van Nieuwenhuizen de weg verbreden, ter hoogte van de verdiepte ligging bij Amelisweerd. De kwaliteit van de leefomgeving moet daarbij behouden blijven of verbeteren. Voordat de minister een besluit neemt, zijn de mogelijke milieueffecten die optreden tijdens aanleg van de verbreding in beeld gebracht in een milieueffectrapport.

Het rapport gaat uit van een waterremmende schermwand in de ondergrond. De gevolgen hiervan voor het grondwaterpeil tijdens de aanleg en bij gebruik van de weg, komen goed aan de orde in het milieueffectrapport. Zo stijgt het waterpeil licht aan de oostzijde in de gebruiksfase en daalt het licht aan de westzijde.
De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de gekozen bouwmethode moeten meer onderbouwd worden, zegt de Commissie. Laat zien of er nog andere beheersmaatregelen mogelijk zijn, naast een schermwand.
Ook adviseert zij om de milieugevolgen tijdens de aanleg van de schermwand in beeld te brengen, zoals de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen.
Ten slotte is het advies om veldonderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en op een aantal plaatsen aanvullend archeologisch onderzoek.

Het ministerie heeft laten weten het rapport aan te vullen en de Commissie nogmaals om advies te vragen, voordat zij over het tracébesluit besluit.

Categorie:
Provincie: