dinsdag, 16. juni 2020 - 14:10

Tweede Kamer praat over nieuw stelsel beroepsziekten

politiebus
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Politiemedewerkers die te maken krijgen met een dienstongeval of een beroepsziekte als PTSS moeten direct kunnen rekenen op de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Daartoe presenteerden minister Ferd Grapperhaus en de korpsleiding onlangs de aanzet tot een nieuw stelsel beroepsziekten. Tweede Kamerleden stelden schriftelijke vragen over de gevolgen van het huidige stelsel en de voorgenomen nieuwe richting.

Het huidige stelsel is te weinig gericht op zorg en meer op het bepalen van recht en aanspraken. Er is daardoor vaak sprake van een juridische benadering gericht op de erkenning van het dienstongeval, de beroepsziekte of het beroepsincident, terwijl de medewerker die ziek is geworden als gevolg van het werk in de eerste plaats hulp en ondersteuning van de organisatie verwacht. Door deze aspecten binnen het huidige stelsel beroepsziekten kregen getroffen collega’s niet altijd de juiste hulp die ze nodig hadden om te herstellen en te re-integreren. Dat betreuren zowel de korpsleiding als de minister van Justitie en Veiligheid in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

‘Het is de overtuiging van de korpsleiding en de minister dat het functioneren van het huidige stelsel van beroepsziekten over het geheel genomen niet heeft gebracht wat ervan mocht worden verwacht. Terwijl politiemedewerkers met de beste bedoeling uitvoering hebben gegeven aan de juridische elementen van dat stelsel, kwamen de politiemedewerkers die zorg behoefden in de knel. Dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest en heeft ook niet zo mogen gebeuren. Ik wil me hier namens de korpsleiding voor verontschuldigen, wetend dat dit het verleden niet uitwist,’ aldus Leonard Kok, lid van de korpsleiding. De minister heeft dit ook zo aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens Leonard raken de verontschuldigingen ook collega’s die waren belast met de uitvoering van dit stelsel. ‘Zij deden dat immers met de juiste intenties, omdat het stelsel hen eigenlijk dwong in die juridische benadering.’

Uitwerking

In de beantwoording van de Kamervragen kwamen ook de verbeteringen aan de orde die het nieuwe stelsel beroepsziekten moet realiseren. Zo moet een medewerker voortaan direct de zorg, aandacht en (financiële) ondersteuning krijgen die nodig is om zich te kunnen richten op herstel en re-integratie. De korpsleiding, vakorganisaties en de Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben samen met het ministerie de contouren van dit nieuwe stelsel geformuleerd. De verwachting is dat de gewenste verbeteringen eind dit jaar zijn uitgewerkt. Daarna volgt verankering in de regelgeving.

Gesprekken (oud-)collega's

De komende tijd start de politie gesprekken met zo’n 200 (oud-) collega’s die onder de huidige regelingen restschade hebben geclaimd. Per individu wil de politie komen tot concrete afspraken over de actuele benodigde zorg en financiële aanspraken, op een manier die recht doet aan de individuele situatie en rekening houdt met de contouren van het nieuwe stelsel. Hoewel op dit moment al gesprekken plaatsvinden, wordt ook nog gewerkt aan een beleidskader waarbinnen met het oog op het nieuwe stelsel ook lopende zaken van (oud-)collega’s tot een goed einde kunnen worden bracht. Als dat Beleidskader is vastgesteld, zal er uiteraard zo snel mogelijk over worden gecommuniceerd.

Evaluatie

In de tweede helft van 2019 vond, conform de afspraak hierover in de cao, een evaluatie plaats van het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen. Zo’n 800 (oud-)medewerkers, onder andere bedrijfsartsen en andere betrokkenen zijn gevraagd naar hun ervaring met de beoordeling van meldingen dienstongeval en beroepsziekte, het toekennen van aanspraken en het bepalen van aansprakelijkheid. De evaluatie is begin dit jaar afgerond.

Categorie:
Provincie: