donderdag, 9. juli 2020 - 13:20 Update: 09-07-2020 13:32

Veiligheidsregio bevoegd om demonstratie met landbouwvoertuigen te verbieden

Politie bij demonstratie boeren in Groningen
Foto: Rieks Oijnhousen
Groningen

De voorzieningenrechter acht de Voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd om, nu de corona crisis gaande is, op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties een besluit te nemen. Naar voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is het door de Voorzitter van de veiligheidsregio genomen besluit rechtmatig. Hierbij acht de voorzieningenrechter van belang dat het hier niet om een absoluut verbod om te demonstreren gaat, maar om een verbod om dat op een bepaalde manier, met gebruik van landbouwvoertuigen, te doen. Verder is het verbod in tijd beperkt.

De voorzieningenrechter is voorts uit de bestuurlijke rapportages en de toelichting namens de Voorzitter van de veiligheidsregio ter zitting genoegzaam gebleken dat de in artikel 2 van Wet openbare manifestaties genoemde belangen van de gezondheid, het verkeer en het voorkomen van wanordelijkheden verweerder tot het opgelegde verbod heeft kunnen brengen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldaan aan de voorwaarden waaronder enige inperking van het recht op demonstratie op grond van artikel 9 van de Grondwet en artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden is toegestaan; dat is naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter voldoende uitgelegd in het bestreden besluit en van een disproportioneel besluit is geen sprake.

Categorie:
Provincie: