maandag, 7. september 2020 - 20:52 Update: 07-09-2020 21:17

Kabinet investeert 20 miljard euro in Nationaal Groeifonds

euro-teken-tegel-blaadjes
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die er voor moeten gaan zorgen dat er in het geval van een toekomstige economische dip klappen op kunnen worden gevangen zónder directe bezuinigingen. Daarvoor is economische groei nodig

20 miljard

'De 20 miljard, die wordt ondergebracht in het Nationaal Groeifonds, gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie', zo melden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Financiën maandag.

Ministerraad akkoord

Ook volgende generaties moeten kunnen wonen in een Nederland met goede zorg, goed onderwijs, een leefbare omgeving én zij moeten genoeg geld overhouden om zelf te kunnen besteden. De ministerraad is akkoord met het voorstel hiervoor van ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Hoekstra (Financiën). 

Eénmalige publieke investeringen

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen, niet voor terugkerende overheidsuitgaven. Het fonds krijgt een eigen begroting en een onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen. De Tweede Kamer moet instemmen met de verdeling van geld over de drie investeringsterreinen kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Economie moet harder en anders groeien

De economische gevolgen van het coronavirus maken nog eens extra duidelijk dat welvaart en economische groei niet vanzelfsprekend zijn. Het onderstreept hoe belangrijk het is om in goede tijden buffers op te bouwen zodat er in slechte tijden kan worden geïnvesteerd in plaats van bezuinigd. Daar komen nog andere uitdagingen bij, zoals de vergrijzing, klimaatverandering en een lagere groei van de productiviteit. Om de welvaart de komende 20 tot 30 jaar te behouden en te vergroten, moet de economie harder en anders groeien. Dat is nodig om in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en daarnaast geld over te houden voor de huishoudportemonnee.

Werking groeifonds

Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Het ministerie dat over een specifiek onderwerp gaat, dient een voorstel vervolgens formeel in. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro, er geldt geen maximumomvang per project.

Indienen voorstellen met goed uitgewerkte plannen

Er zijn op korte termijn al kansen voor investeringen die helpen om in de toekomst de welvaart en het verdienvermogen te vergroten. Daarom wil het kabinet nog deze kabinetsperiode besluiten over enkele projecten die hieraan bijdragen. Omwille van de tijd is er voor deze eerste ronde geen brede uitvraag voor projecten gedaan, maar is gekozen voor het indienen van voorstellen waarvoor al goed uitgewerkte plannen liggen.

Onafhankelijke commissie beoordeelt aanvragen

Voor een objectief en politiek onafhankelijk oordeel over de ingediende investeringsvoorstellen stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in. Geld wordt pas beschikbaar gesteld na een positief advies van deze commissie en een besluit van het kabinet. Bij de jaarlijkse ‘Staat van de Economie’ maken de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën de investeringsplannen voortaan bekend.