donderdag, 26. november 2020 - 12:43 Update: 26-11-2020 13:00

Bodemdaling Waddenzee door gaswinning blijft binnen afgesproken grenzen

gas-pit-vlam-euro-biljet
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Utrecht

De NAM heeft in haar jaarrapportage over 2019 de effecten van de gaswinning onder de Waddenzee in beeld gebracht. De NAM concludeert, evenals voorgaande jaren, dat de bodemdaling binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er geen nadelige effecten voor de natuur zijn opgetreden. De Auditcommissie van de Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) is het hier mee eens.

‘Hand aan de kraan’-principe

De NAM startte in 2007 met de winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2019 te toetsen.

Geen aanwijzingen veranderingen

De Auditcommissie vindt dat het monitoringsprogramma een goede basis biedt om eventuele veranderingen in bodemdaling en natuur te kunnen verklaren. Zij onderschrijft de conclusies van de NAM dat de bodemdaling door de gaswinning binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer als gevolg van de gaswinning. 

Langetermijneffecten

Vorig jaar adviseerde de Auditcommissie te gaan kijken naar de langetermijneffecten van de gaswinning. Daarom is de NAM in de rapportage over 2019 ingegaan op de vraag of de druk in watervoerende lagen in de diepe ondergrond kan afnemen, met extra bodemdaling tot gevolg. Uit de rapportage blijkt dat dit effect zeer beperkt is en ruim binnen de aangegeven grenzen blijft. Ook is nu inzicht gegeven in welke mate de bodemdaling doorgaat nadat de gaswinning is gestopt.

Categorie:
Provincie: