donderdag, 2. december 2021 - 20:49 Update: 03-12-2021 12:37

'Terreurafdeling politie voert proactieve rol niet goed uit'

Politie samen met Defensie paraat bij terrorisme en grof geweld
Foto: Politie/Defensie
Driebergen

Het informatieknooppunt Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) van de Landelijke Eenheid politie voert zijn proactieve rol, zoals inzicht verkrijgen in terroristische netwerken, niet volledig uit.

'Wel effectief in tegengaan Concrete, gekende dreiging' 

Dit meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid donderdag op basis van het tweede deelonderzoek over misstanden bij de Landelijke Eenheid (LE); het CTER-deel.
'Het CTER kan een concrete, gekende dreiging wel effectief tegengaan', stelt de inspectie. 

'Samenwerking cluster niet goed'

Dat het CTER zijn proactieve rol niet volledig uitvoert komt omdat binnen het cluster de samenwerking niet goed is en een gezamenlijke opvatting over taken en de uitvoering ervan ontbreekt. Intern leidt dit tot zodanige spanningen en conflicten dat de werkomgeving voor sommige mensen onveilig voelt, aldus de inspectie.

'Samenwerking 3 LE-diensten onder grote politiek druk'

Na terroristische aanslagen in Frankrijk en België moesten onder grote politieke druk drie LE-diensten gaan samenwerken; als deel van het nationale antwoord op internationaal terrorisme. Vanuit de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), de Dienst Specialistische Operaties (DSO) en de Dienst Landelijke Recherche (DLR) wordt vanaf 2017 samengewerkt in het CTER-cluster om de wederzijdse expertise op dat terrein bij elkaar te brengen. Door intensiever samen te werken zouden mogelijke aanslagen kunnen worden voorkomen, was de gedachte. Maar binnen de gehele LE is samenwerken niet vanzelfsprekend, blijkt uit inspectieonderzoek. De cultuur van eilandjes-denken en eigenbelang werkt door binnen het CTER-cluster. 

Samenwerking en taakopvatting

Uit het onderzoek blijkt dat de diensten in CTER geen gemeenschappelijke opvatting hebben over wat het cluster zou moeten doen. Daardoor worden rollen, taken en verantwoordelijkheden gebrekkig ingevuld. Omdat niet is bepaald welke doelen en taken voorrang moeten krijgen, wordt niet eenduidig gestuurd. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin weliswaar invulling wordt gegeven aan het opsporen van personen van wie bekend is dat zij bezig zijn met het voorbereiden van terroristische activiteiten, maar slechts in mindere mate aandacht wordt besteed aan het proactief in kaart brengen van individuen en groeperingen voordat zij in die fase komen.

Spanningen op werkvloer door tegenstelling

De tegenstelling in opvattingen over hoe het werk van het CTER-cluster moet worden uitgevoerd, leidt ook tot spanningen op de werkvloer. In sommige teams ervaren mensen een onveilige werkomgeving. Zo hebben medewerkers die van DLIO en DSO komen het gevoel niet gelijkwaardig te zijn aan de DLR-collega’s. DLR-medewerkers vinden dat de andere diensten ondersteunend moeten zijn aan hen. 

'Denken uit collectief belang'

Het management van DLIO, DLR en DSO besteedt momenteel meer aandacht aan denken vanuit een collectief belang en wat dit voor de CTER-samenwerking betekent. Het wil een gelijkwaardigere verhouding tussen de drie diensten. Dat vereist een cultuuromslag die tijd kost, aldus de Inspectie JenV. Zij doet een aantal aanbevelingen aan de korpschef van politie om meer balans te brengen in de taken van het CTER-cluster en om grip te krijgen op werksituatie daarbinnen. Zo beveelt zij aan meer aandacht te besteden aan de proactieve invulling van de CTER-taken. 

Onderzoeken naar de LE

Het onderzoek naar CTER is een van de drie deelonderzoeken die de Inspectie JenV uitvoert naar de LE. De Inspectie JenV begon haar onderzoeken nadat zij signalen binnenkreeg over ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van leiderschap en onprofessioneel handelen bij enkele onderdelen van de LE: DLIO, DSO en CTER. Het DLIO-onderzoek is begin dit jaar gepubliceerd, het DSO-onderzoek loopt nog. Na publicatie daarvan volgt een beschouwing over de gehele Landelijke Eenheid.

Categorie:
Provincie: