vrijdag, 24. juni 2022 - 11:51

ANWB: Bereikbaarheid van Nederland moet prioriteit krijgen

file op snelweg
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Veertien projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) kunnen niet tijdig worden uitgevoerd door een gebrek aan stikstof-experts. Dat blijkt uit een brief die minister Harbers van I en W naar de Kamer heeft gestuurd. De ANWB is hierover zeer bezorgd.

De verkeersintensiteit is weer op het niveau van vóór corona en zal de komende maanden verder stijgen. Hiermee zijn ook de files weer helemaal terug van weggeweest. Nu de uitvoering van het MIRT niet (tijdig) wordt gehaald, komt de bereikbaarheid van Nederland ernstig onder druk te staan. De ANWB vindt dat het Rijk op korte termijn met een plan van aanpak moet komen.

De bereikbaarheid in Nederland staat enorm onder druk. Het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KiM) verwacht dat het wegverkeer in 2022 boven het niveau van 2019 zal uitkomen, ondanks de beperkende coronamaatregelen die begin dit jaar nog van kracht waren. Het thuiswerken blijkt onvoldoende bij te dragen aan de reductie van het wegverkeer. Ook de meest recente Integrale Mobiliteitsanalyse schetst een donker scenario. De toename van het autoverkeer is op sommige plekken zo hoog dat de maximale capaciteit van het Nederlandse wegennet wordt bereikt. Dit zal in het hele land onherroepelijk tot nog meer files leiden. Extra zorgelijk is dat in deze prognose is uitgegaan van een tijdige en volledige uitvoering van het MIRT en het ontbreken van achterstallig onderhoud.

De auto blijft voor veel mensen een onmisbaar vervoermiddel. Inmiddels is duidelijk dat de benodigde infrastructurele aanpassingen, zoals het MIRT en onderhoud aan het wegennet, niet tijdig uitgevoerd gaan worden. De ANWB onderkent de complexiteit van de stikstofproblematiek, maar vindt dat de bereikbaarheid van Nederland prioriteit moet krijgen en dat de doorstroming ondanks de stikstofbeperkingen bevorderd moet worden. Om wildgroei aan lokale maatregelen te voorkomen, zou de landelijke politiek hierbij de regie moeten pakken en op korte termijn een plan moeten opstellen. Als nu niet wordt ingegrepen bestaat het risico dat Nederland vastloopt, met alle economische en sociale gevolgen van dien.

Categorie:
Provincie: