vrijdag, 15. juli 2022 - 10:57

Verbod van Hells Angels-organisaties in Nederland blijft in stand

Collors Hells Angels
Foto: Bon
Amsterdam

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarbij Hells Angels-organisaties in Nederland zijn verboden, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in een civiele procedure in Nederland verzocht om een verklaring voor recht dat de activiteiten van Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) in strijd zijn met de openbare orde en om een verbodenverklaring en ontbinding van Hells Angels Motorcycle Club Holland (HAMC Holland) omdat haar activiteiten in strijd zijn met de openbare orde. Daarmee heeft het OM feitelijk gevraagd om een verbod en ontbinding van deze organisaties in Nederland.

HAMC en HAMC Holland

Het hof oordeelde dat HAMC (de wereldwijde organisatie van Hells Angels) moet worden gezien als een buitenlandse corporatie en HAMC Holland (het Nederlandse onderdeel) als een informele vereniging naar Nederlands recht. Het hof vond verder dat het OM voldoende had aangevoerd om de verzoeken inzake HAMC en HAMC Holland te kunnen toewijzen, ondanks de hoge drempel die daarvoor geldt.

Nederlandse Hells Angels-charters

Het hof vond verder dat de Nederlandse Hells Angels-charters (afdelingen van HAMC Holland) zelf ook te kwalificeren zijn als rechtspersonen (verenigingen) naar Nederlands recht. De oordelen over HAMC en HAMC Holland raken deze charters daarom niet direct. Wel heeft het hof erop gewezen dat als deze oordelen onherroepelijk zijn, het deze charters ook niet meer vrijstaat om de activiteiten van HAMC en HAMC Holland voort te zetten. Dit betekent volgens het hof onder meer dat de leden niet meer in het openbaar de colors van de Hells Angels mogen dragen en de charters niet meer onder de naam Hells Angels naar buiten mogen treden.

Cassatie(klachten)

Van zowel Hells Angels-zijde als OM-zijde zijn cassatieklachten ingediend tegen de uitspraak van het hof. Het cassatieberoep van Hells Angels-zijde betreft de oordelen van het hof inzake HAMC en HAMC Holland, en de betekenis van die oordelen voor de charters. Het cassatieberoep van OM-zijde betreft onder meer het oordeel van het hof over de Nederlandse Hells Angels-charters als verenigingen.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad verwerpt de cassatieklachten in beide cassatieberoepen. In het cassatieberoep van Hells Angels-zijde heeft de Hoge Raad overwogen dat het aan de strafrechter is om te beoordelen of voortzetting van bepaalde activiteiten van HAMC en HAMC Holland strafbaar is. Het cassatieberoep van de zijde van het OM heeft de Hoge Raad zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat de klachten niet tot vernietiging kunnen leiden en geen juridische belangrijke nieuwe vragen oproepen.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is HAMC Holland definitief verboden en ontbonden.

Categorie:
Provincie: